Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 624/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane z 1994 r., nakazał K. i A. M., jako inwestorom i właścicielom ww...
. 2 ustawy Prawo budowlane, i - w zależności od tych ustaleń - dokonania oceny legalności spornego budynku według przepisów Prawa budowlanego z 1974 r., bądź z 1994 r...

I OSK 418/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

2010 r., protokołem nr [...]., W dniu 23 grudnia 2010 r. ZDM zgłosił w trybie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...
prawa budowlanego oraz brak spełnienia warunków, od których prawo budowlane uzależnia zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytkowania, oznacza, że nie doszło...

II SA/Wr 464/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-20

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki A z/s w B.-B. na postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] r. Nr [...] o odmowie...
. Lokalami legalnie istniejącymi w świetle prawa są lokale w budynkach, co do których organ nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...

II SA/Po 412/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-11

dla Miasta P.) w trybie przepisu art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm. [aktualnie Dz. U. z 2013 r., poz. 1409...
, z późn. zm.] - dalej: Prawo budowlane) zakończenie budowy; zawiadomienie o zakończeniu budowy drogi na ul. [...] zostało przyjęte bez sprzeciwu (pismo PINB dla Miasta P...

SA/Bd 3338/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-05-27

. W przypadku naruszenia przepisu art. 36 a ust. 1 Prawa budowlanego, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek uchylić decyzję o pozwoleniu...
na budowę, a właściwy organ nadzoru budowlanego podjąć działania na podstawie art. 50 i 51 albo tylko art. 51 ust. 1 -3 Prawa budowlanego, jeżeli roboty budowlane zostały...

SA/Sz 474/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-25

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz. 1126, ze zm.) i nakazał E. M. odłączenie [...]., znajdującego się w pomieszczeniu kuchni...
organ odwoławczy wskazał, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie G. S. wydał zaskarżoną decyzję na podstawie art. 51 ust. l pkt 2 prawa budowlanego, w celu...

II SA/Wr 46/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-06

podniesiono naruszenie prawa materialnego, a to art. 47 ust. 2 ustawy Prawo budowlane przez błędne jego zastosowanie, tj. przyjęcie, że w rozpoznawanej sprawie spełnione zostały...
. 47 § 2 Prawa budowlanego. Inwestor zwrócił się do uczestniczek w istocie z ultimatum, że daje im jedynie 3 dni na ewentualny sprzeciw na wejście na ich posesję...

II SA/Gl 1169/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-07

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane., Naruszenie art. 124 b ustawy o gospodarce nieruchomościami - zdaniem odwołującej się - polega na przyjęciu, że prace związane...
naruszenie art. 3 pkt 7 a Prawa budowlanego polega na przyjęciu w zaskarżonej decyzji, że prace polegające na wymianie transformatora na transformator o większej mocy...

I OSK 428/09 - Wyrok NSA z 2009-10-05

. W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, iż zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) samodzielne lokale...
zaś z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie...

II SA/Po 426/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-10

uzyskania możliwości przystąpienia do użytkowania drogi, ustalonej według przepisów ustawy Prawo budowlane, a więc w momencie, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie...
jednoznacznie, że nie mogła nastąpić przebudowa lub modernizacja drogi, a więc doszło do jej budowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane., W dalszej części...
1   Następne >   +2   +5   +10   100