Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gd 159/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-28

z przepisami Prawa budowlanego kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki. Dziennik budowy wydaje odpłatnie Starosta [...] i jak stanowi...
., W tym duchu należy więc rozumieć postanowienia art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz postanowienia § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra...

I SA/Rz 117/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-25

; 'Natomiast błędna interpretacja ciążącego na nich obowiązku podatkowego wynika z odmiennej interpretacji pojęć z zakresu prawa budowlanego'. Przepisy Uchwały o obowiązku...
: stragan, stół, szczęka itd. zostały uznane za niepodlegające prawu budowlanemu i zaliczone do urządzeń targowiskowych /podobnie jak w uchwale poprzedniej/. Niezasadne...

III SA/Lu 77/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-19

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332) poprzez ustanowienie w § 28 ust. 1 Regulaminu obowiązku pisemnego uzgodnienia z przedsiębiorstwem wodociągowym...
narusza przepisy art. 29a i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jak podniesiono w skardze, budowa przyłącza wodociągowego (podobnie kanalizacyjnego) wymaga...

IV SA 188/87 - Wyrok NSA z 1987-06-05

w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, ponieważ w ciągu roku inwestor nie wystąpił o pozwolenie...
procent ze względu na położenie gruntu w mieście, co w zaokrągleniu stanowi 530 zł za 1 m2. Naniesień roślinnych i budowlanych na gruncie nie stwierdzono. Stawkę 768 zł za 1...

II SA/Wr 529/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-26

planem remontów. W świetle przedstawionej przez skarżącą definicji remontu z Prawa budowlanego (art. 3 pkt 8) wyjaśniono, że wodomierz jest wyrobem budowlanym...
była niezgodna z prawem., Wojewoda wyjaśnił, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo, konstruując taryfę...

III SA/Kr 320/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-11

nie będącego budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego wskazano, że przeliczona kwota opłaty nie może być wyższa od ustawowej maksymalnej stawki opłaty targowej. Taka...
., Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale naruszenie:, prawa materialnego, a mianowicie art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 ppkt a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 2...

SA/Sz 539/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-23

użytkownika niezależnymi., Decyzję tę do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżył Kombinat Budowlany w K. z powodu jej niezgodności z prawem., Zarzucając naruszenie...
, iż właściwy organ 'może wprowadzić dodatkowe opłaty' roczne oznacza, że organ ten działa według uznania administracyjnego, a więc ma prawo wyboru treści rozstrzygnięcia, byleby...

III SA/Kr 932/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-17

pochówek został dokonany w roku 1928 i jest adresatem norm przedmiotowego zarządzenia. A. K. - G. podniosła, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie dają...
Burmistrzowi Miasta kompetencji do uregulowania wysokości kaucji za wykonanie robót budowlanych albowiem przedmiotem tej kaucji nie jest korzystanie z obiektów i urządzeń...

I SA/Rz 475/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-30

. (zwana dalej Spółką), wezwaniem z dnia 4 września 2017 r., zwróciła się do Rady Miasta R. o usunięcie naruszenia prawa, którego jej zdaniem organ ten dopuścił...
prawny w jej zaskarżeniu., Do wniesionej skargi skarżąca dołączyła oprócz kopii wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz dowodu jego doręczenia także, jako dowód, kopię...

I GSK 3388/18 - Wyrok NSA z 2019-01-23

. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: p.p.s.a....
o usunięcie naruszenia prawa, którego jej zdaniem organ ten dopuścił się podejmując 29 maja 2012 r. uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego...
1   Następne >   +2   6