Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 1459/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), która kwalifikuje budynki przedszkolne do kategorii DC obiektów budowlanych...
cytowanych konsultacji, oględzin i ekspertyz ani terminu ich ważności., Kurator stwierdził, że w myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...

II SA/Wa 2297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

, a zatem nie są przestrzegane przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Ponadto, zgodnie z art. 71 ust. 1...
pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, właściciel placówki powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego inspektora nadzoru budowlanego o zmianę sposobu użytkowania lokalu...

II SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, że w zakresie spraw technicznych dotyczących funkcjonowania budynku zagadnienia reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz...
i stosowania przepisów prawa budowlanego 2. kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej., Powołane przepisy obligują, w ocenie skarżącej, organ nadzoru...

I SA/Wa 620/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-29

obiektu budowlanego na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126), co stanowi warunek zapewnienia...
zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane wymaga pozwolenia państwowego nadzoru budowlanego. Do tego pozwolenia stosuje się odpowiednio przepis art. 32 wyżej wymienionej ustawy...

III OSK 4946/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

budowlanego, który ma również prawo żądać usunięcia istniejącym w tym zakresie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, co wynika z art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
nieprawidłowości, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Niezależnie od tego, każdy użytkownik danego budynku zawsze może uznać, że nie gwarantuje...

II SA/Wa 184/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1332) po przeprowadzeniu, na wniosek skarżącego, postępowania...
technicznym, a Prawo budowlane przewiduje wyłączenie budynku z użytkowania, o ile zostaną spełnione określone prawem warunki. Należy dodać, że zamiar 'przeniesienia...

II SA/Wa 943/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

., o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U., z 2020 r. poz. 1333), wynika, że poszczególne elementy konstrukcyjne...
1994 r. - Prawo budowlane, stan techniczny oraz stopień zużycia elementów budynku sali gimnastycznej określa się jako dobry. Z protokołu kontroli nr [...] z okresowej...

II SA/Wa 1/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

technicznego obiektu (1 rok), o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia, 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), stan techniczny obiektu...
rok), o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stan techniczny obiektu jest zadawalający. Elementy budynku nie wykazują...

II SA/Wa 2054/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

[...], dotyczącej przekształcenia z mocy prawa dotychczasowego trzyletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. [...] w [...] (dalej: 'Szkoła') w czteroletnie liceum...
[...] w [...] '[...]' (dalej: 'Stowarzyszenie', 'strona skarżąca') wystąpiło do Starosty o zmianę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dotyczącego przekształcenia z mocy prawa...

III SA/Gd 887/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-14

przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane. Naruszenia zostały opisane w arkuszu ustaleń audytowych. Odpowiedzialność...
. W uzasadnieniu uchwały wskazano na szereg naruszeń prawa - ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy Prawo budowlane i odwołano się do treści...
1   Następne >   +2   +5   +10   23