Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bd 427/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-20

art. 38 ust. 3 ustawy o drogach publicznych oraz art. 3 pkt 6 - 8 ustawy Prawo budowlane odmówił wyrażenia zgody na remont budynku położonego przy ul. W. we W. w częściach...
w przepisach ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy, przez pojęcie 'przebudowa' należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje...

VI SA/Wa 1463/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

Prawo budowlane przy interpretacji art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, rury osłonowe (kanalizacja kablowa) zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 3...
znowelizowanej ustawy Prawo budowlane do obiektów budowlanych., Od powyższej decyzji Przedsiębiorstwo [...] - dalej skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy...

III SA/Gd 517/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

nie zaobserwowano żadnych konstrukcji budowlanych, znajduje się tam usypany wał ziemny., Strona podtrzymała stanowisko, że przedmiotowa strzelnica w myśl prawa budowlanego...
nie jest obiektem budowlanym, w związku z powyższym przedłożenie decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania nie jest wymagane przepisami prawa., W podsumowaniu organ uznał...

III SA/Łd 877/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-26

, których to obowiązków nie przewidują przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) [dalej: ustawa - Prawo budowlane...
art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, obowiązującego od 28 czerwca 2015 r., pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych...

VI SA/Wa 1416/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

naliczenia należnych opłat, zastosowano definicję obiektu budowlanego zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...
zawarte w ustawie - Prawo budowlane kwalifikujące urządzenia infrastruktury technicznej do grupy obiektów budowlanych., W dniu [...] maja 2011 r. skarżąca spółka...

VI SA/Wa 1462/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

), który zalecił stosowanie ustawy Prawo budowlane przy interpretacji art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych rury osłonowe (kanalizacja kablowa) zostały zakwalifikowane...
zgodnie z art. 3 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane do obiektów budowlanych., Od powyższej decyzji skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy...

VII SA/Wa 1950/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

[...] kwietnia 2016 r. nr [...], na podstawie art. 30 ust. 5 w związku z art. 31 ust. 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz...
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz określił nowy termin rozpoczęcia robót. Nie złożył jednak pozwolenia wodno-prawnego., Organ wskazał...

VII SA/Wa 2548/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] lipca 2016 r., na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
Prawa budowlanego organ stwierdził, że doszło do wykonania robót budowlanych innych niż określono w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego, dlatego...

II SA/Go 640/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-31

po naprawę 'drogi' położonej na działce Nr [...] będącej własnością Gminy i urządzenie jej zgodnie ze sztuką i przepisami prawa budowlanego, bowiem zwiększony ruch...
co do sposobu dalszego prowadzenia postępowania a mianowicie niezbędne jest ustalenie, w jakim okresie czasu powstała droga, by móc odpowiednio zastosować prawo budowlane...

VII SA/Wa 1941/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

oświadczenia, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3b ustawy Prawo budowlane o 'możliwości połączenia działek...
o charakterze przedmiotowym. Wskazał przy tym, że oświadczenie z dnia [...] maja 2014 r. wydane zostało na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane, zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100