Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II SA/Gl 943/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

i nie jest remontem w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)., W odpowiedzi...
- Prawo budowlane. Wskazano, iż rozbudowa wewnętrznej instalacji wodnokanalizacyjnej nie mieści się w zakresie robót wyliczonych w art. 29 - 30 ustawy - Prawo budowlane...

III OSK 1535/21 - Wyrok NSA z 2022-05-17

w art. 17 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, do których przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, stanowiących odrębne urządzenia wodne/obiekty budowlane...
i jest obiektem regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Ustawa ta ma na celu kompleksowe uregulowanie procesów...

IV SA/Wa 312/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

decyzji. W świetle przepisów Prawa budowlanego, rurociąg zlokalizowany w jednej miejscowości, objęty będzie jednym pozwoleniem budowlanym., Organ w zaskarżonej decyzji...
w [...] na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa 1...

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa oddala skargę Minister Energii (dalej: Minister, organ...
olej smarowo - maszynowy przeznaczony do stosowania w zakładach ceramicznych, przemyśle cementowym lub budowlanym (np. do form budowlanych)., Spółka wskazała, że wyrób...

VI SA/Wa 1447/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza;, • dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania...
jest elementem prawa własności, zatem - w ocenie organu I instancji - aby określony podmiot mógł uzyskać status wytwórcy musi, w procesie przetwarzania biomasy, nabyć...

IV SA/Wa 1747/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

oraz czy zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami prawa dopuszczalne było wystawienie dokumentów DPR na ww. masy odpadów?, Stanowisko przedstawione przez Stronę:, Odpady...
do produkcji substancji lub przedmiotów szklanych w procesach przetapiania przestaje być odpadem. (...), Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców powyższy wniosek...

VI SA/Wa 2516/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

się na podstawie art. 10 ust. 1 u.s.d.g., z prośbą o interpretację przepisów prawa. Strona podniosła, że prowadząc działalność gospodarczą, zawarła z C. Spółka z ograniczoną...
r., całkowicie zgodził się ze stanowiskiem organu I instancji powtarzając argumentację oraz przepisy prawa powołane przez Dyrektora [...]OW NFZ, stwierdzając, że osoba...

VI SA/Wa 2620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

z [...] września 2013 r., zwróciła się na podstawie art. 10 ust. 1 u.s.d.g., z prośbą o interpretację przepisów prawa. Strona podniosła, że prowadząc działalność gospodarczą...
organu I instancji powtarzając argumentację oraz przepisy prawa powołane przez Dyrektora [...]OW NFZ, stwierdzając, że osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia...

VI SA/Wa 2445/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

. 10 ust. 1 u.s.d.g., z prośbą o interpretację przepisów prawa. Strona podniosła, że prowadząc działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania usług zarządzania...
zgodnie z umową, obowiązującym prawem, statutem Spółki oraz uchwałami podjętymi przez organy Spółki, jak również innymi wewnętrznymi regulacjami Spółki i jej organów...

VI SA/Wa 2446/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

wnioskodawcę do kierowania przedsiębiorstwem Spółki oraz zarządzania jej majątkiem, a w szczególności: świadczenia usług zarządczych zgodnie z umową, obowiązującym prawem...
oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia., Podniósł, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami...