Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 654/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-06

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) w związku z art. 123 § 1 kpa i art. 59, 57, 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane...
z naruszeniem interesu społecznego i słusznego interesu skarżących oraz art. 59g ust. 1 i art. 59f Prawa budowlanego przez ich zastosowanie. W szczególności podniesiono...

II OSK 1161/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

. Nie przedłożono protokołu z kontroli pięcioletniej przeprowadzonej w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202...
. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. W ocenie organu zasadne...

II OSK 1160/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

wielorodzinnego przy al. J. [...] we W. na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.). Treść obowiązku określono...
w tytule wykonawczym jako: 1) przeprowadzenie kontroli obiektu przy al. J. [...] we W. w trybie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, polegającej na sprawdzeniu...

II OSK 368/10 - Wyrok NSA z 2011-02-22

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 123 k.p.a. wymierzył inwestorom B. i P. K. karę w wysokości 75 000 zł z tytułu przystąpienia...
do użytkowania obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce nr [...] w miejscowości Lisiec, gmina Stare Miasto - z naruszeniem przepisu art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane...

II SA/Wr 420/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-05

technicznego budynku i poinformował, że kontrole wynikające z art. 62 Prawa budowlanego zostały wykonane, zaś kopie odpowiednich dokumentów kontrolnych zostaną przesłane...
dnia 17 maja 2021 r. zażalenie do DWINB. Rozstrzygnięciu zarzucono w pierwszej kolejności naruszenia art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego w związku z art. 81c ust. 4 tego aktu...

II OSK 95/06 - Wyrok NSA z 2006-12-12

. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 127 § 2, art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
grudnia 2003 r. Prezydent Miasta K. pismem znak: [...] na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Prawo budowlane wystąpił do Ministra Infrastruktury o wydanie upoważnienia...

II SA/Wr 139/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-11

na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uznania za niedopuszczalny zarzutu braku wymagalności kary z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego...
pkt 1 i pkt 2a oraz art. 59g ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i art. 124 kpa, nałożył...

II OSK 1323/05 - Wyrok NSA z 2007-01-18

Sąd wskazał, że przedmiotowe postanowienie zostało wydane na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane po stwierdzeniu podczas oględzin w dniu...
26 listopada 2004 r. przeprowadzonych przez organ administracji publicznej I instancji przystąpienia do użytkowania obiektu z naruszeniem art. 54 i 55 Prawa budowlanego...

II SA/Gl 170/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-11

Konsekwencją nie wykonania obowiązku nałożonego na podstawie art. 81c ust. 1 Prawa budowlanego, nie może być wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego...
[...] (znak [...]) działając w trybie art. 81c ust. 1 i art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - (dalej Prawo...

II SA/Łd 107/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-29

PINB w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 z późn. zm.), określanej dalej...
także jako 'Prawo budowlane z 1974 r.', zobowiązał P.S. określanego dalej także jako 'zobowiązany' lub 'skarżący', do przedłożenia w terminie do dnia 31 maja 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100