Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 619/11 - Wyrok NSA z 2011-06-28

r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 ze zm.) mowa jest o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy: a) budynek wraz...
. rozporządzenia stanowił wykonanie delegacji z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane. Żaden natomiast przepis prawa obowiązującego (rangi ustawy) nie dał...

II SA/Gd 120/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-27

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. § 6...
na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane upoważnienia, jasno określa sposób mierzenia wysokości budynku w sposób następujący:, § 6...

II SA/Gd 121/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-27

lipca 1994 r. Prawo budowlane i art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. § 6 rozporządzenia ministra...
odgromnikowych, anten i kominów., Tymczasem przepis § 6 r.w.t., wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane upoważnienia, jasno...

II SA/Gd 115/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-16

wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, do zdefiniowania pojęcia 'wysokość zabudowy'. W § 2 pkt 5...
w sprzeczności z § 6 r.w.t., to Rada Miasta wskazała, że ustawa stanowiąca podstawę uchwalania planu miejscowego jest odrębnym od Prawa budowlanego aktem prawnym...

II OSK 397/10 - Wyrok NSA z 2010-05-07

stosowane w planowaniu przestrzennym. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane obiektem budowlanym jest budynek, budowla i obiekt małej architektury...
na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Pojęcie obiektu budowlanego jest pojęciem szerszym niż pojęcie budynku. Zgodnie z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego...

II OSK 2068/20 - Wyrok NSA z 2020-12-02

. 1 pkt 7 Regulaminu w zakresie odwołującym się do 'dokumentacji projektowej'. Jak wynika z art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz...
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tym zakresie wymóg regulaminu jest sprzeczny z ww. przepisem Prawa budowlanego;, - art. 6 ust. 1 pkt 10 Regulaminu...

II SA/Gd 542/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-03

działce. Prawo budowlane nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę na prace ziemne ani zgłoszenia, a w obrębie własnej działki uzyskiwania dla takich prac żadnych zgód...
makroniwelacji. Skarżąca przy tym przyznaje przeprowadzenie makroniwelacji przedmiotowego terenu., Rada podniosła ponadto, że zgodnie z prawem inwestycje budowlane...

II SA/Bd 1271/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

. 15 ust. 2 i ust. 3 u.p.z.p., w związku z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),, Jednocześnie...
posadowienia obiektów budowlanych nie należy do zakresu zarówno obowiązkowych, jak i fakultatywnych ustaleń planu., Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane...

II OSK 531/10 - Wyrok NSA z 2010-05-28

. Okoliczność powyższa jest bardzo istotna, albowiem ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w art. 3 w pkt 1 i 2 definiuje odrębnie pojęcie budynku i odrębnie pojęcie...
obiektu budowlanego, przy czym każdy budynek jest obiektem budowlanym, natomiast nie każdy obiekt budowlany jest budynkiem. Zdefiniowane w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego...

I OSK 2146/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

- w myśl art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.). O obowiązku opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi...
dla m.st. Warszawy, działając na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 i art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, nakazał prywatnemu właścicielowi nieruchomości położonej przy ul...
1   Następne >   +2   +5   +10   100