Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

I SA 1010/01 - Wyrok NSA z 2003-05-19

dla obiektów hotelarskich w zakresie wymagań budowlanych dokumentuje się decyzjami przewidzianymi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz...
. 1126/. Odesłanie do prawa budowlanego w przepisach ww. rozporządzenia oznacza, że wyraz obiekt należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. 'a' pkt 2 przywołanej powyżej...

VI SA/Wa 805/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-24

nie stanowią spełniania wymogów określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), albowiem nie załączono...
organowi nadzoru budowlanego, gdyż jest to obowiązek określony w przepisie art. 57 Prawa budowlanego. Organ uznał, iż inwestor nie załączył do wniosku z dnia...

VI SA/Wa 1289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1945) dopuszczającego odstępstwa od wymagań co do hotelu jak i a) art. 39 ust 1 Prawa budowlanego w zw. z art 29 ust. 4 pkt 1 Prawa...
) budowlanych:, przez wszystkie obiekty - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243...

II SA/Ol 716/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

. Zgodnie z dyspozycją art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane budynek mieszkalny jednorodzinny jest to budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali...
wymienione w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy oraz spełnia wymagania określone wart. 54 i 57 Prawa budowlanego. Postępowanie podlega zatem...

II GSK 186/07 - Wyrok NSA z 2007-10-18

przeprowadzenie określonych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), a także protokołów...
właściwości miejscowej, ma prawo kontrolować przestrzeganie wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których świadczone...

VI SA/Wa 1421/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;, Z treści przepisu art. 11 ust. 4 ww. ustawy stanowiącego...
na zaniechaniu przez Wojewodę [...] powiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz zaniechaniu powiadomienia o prawie do wypowiedzenia...

II GSK 2866/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy oraz spełnia wymagania określone w art. 54 i 57 Prawa budowlanego. Postępowanie podlega zatem umorzeniu z przyczyn formalnych...
Budowlanego w E., I. i M. C. wnieśli zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie., Postanowieniem z dnia 3 września 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. uznało...

II SA/Łd 283/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-05-12

cywilnego, art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji...
jak przepis art. 141 k.w., W ocenie Prokuratora, powtórzenie owych regulacji w akcie prawa miejscowego wobec kompletnego uregulowania w innych ustawach jawi...

VI SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

) dla wszystkich obiektów - książką obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy dokumentuje się w zakresie wymagań:, 1) budowlanych:, a) decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu...

VI SA/Wa 721/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu;, 2...
decyzji Strona Skarżąca zarzuciła mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy naruszenia przepisów prawa materialnego oraz procedury administracyjnej, tj...
1   Następne >   3