Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Gd 695/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-03-07

'rozkaz' i takie też słowo figuruje w jego książeczce wojskowej. Skarżący wskazał, że S. S., który służył w XIV Batalionie Budowlanym otrzymał prawo do świadczenia...
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z prośbą o pomoc w wydaniu zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w Batalionie Budowlanym w ramach odbywania...

IV SA/Wr 637/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-29

zaświadczenia potwierdzającego fakt wykonywania przez J. G. przymusowego zatrudnienia w wydzielonym batalionie budowlanym., W dniu [...] r. J. G. złożył do Wojskowego...
budowlanych Armii R. w kolejno następujących po sobie jednostkach: [...] Batalionie Wojskowo - Budowlanym, [...] Odrębnej Rocie Wojskowo - Budowlanej, [...] Odrębnym Batalionie...

III SA/Lu 325/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-09

zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami ( Dz. U. z 1994 r. Nr 136, poz. 707...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w batalionie budowlanym podczas pełnienia służby wojskowej w okresie...

SA/Bd 2629/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

w B. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w batalionie budowlanym w ramach służby wojskowej 1. uchyla...
i batalionach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 60, poz. 622 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia C. S. - na postanowienie Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w G. z dnia...

IV SA/Wr 557/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-14

[...]. pełnił zastępczą służbę wojskową w JW. 32 w Batalionie Inżynieryjno-Budowlanym od 27 kwietnia 1961 r. do 12 kwietnia 1963 r. i w tym okresie był przymusowo...
zatrudniony w batalionach budowlanych'., W jego uzasadnieniu wskazano, że dnia 1 lipca 2008 r. zostało wydane na podstawie art. 217 § 1 kpa oraz dokumentów ewidencyjnych...

III SA/Gd 391/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-15

zaświadczenia potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w Batalionie Budowlanym w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej., Prezes Instytutu Pamięci Narodowej...
potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w Batalionie Budowlanym w ramach odbywania zastępczej służby wojskowej w okresie od 25 września 1958 r. do 24 września 1960 r., Wyrokiem...

IV SA/Po 53/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-02

pełnienia służby w [...] Brygadzie PO 'Służba Polsce' jako 'Batalionu Budowlanego'., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, iż skarżący nie udzielił odpowiedzi...
Kucelinie, co zostało zawarte w wydanym zaświadczeniu nr [...] z dnia [...] r. Organ podniósł, iż [...] Brygada PO 'Służba Polsce' nie była batalionem budowlanym...

III SA/Lu 605/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-13

wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622 ze zm...
, przy budowie magazynów. Przydzielony był do grupy budowlanej., W odpowiedzi na skargę Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wnosił o jej oddalenie, podtrzymując argumentację...

II SA/Go 509/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-10

. 219 w zw. z art. 218 § 1 kpa, odmówił wydania W.Z. zaświadczenia o pełnieniu zastępczej służby wojskowej i przymusowym zatrudnieniu w batalionie budowlanym...
zatrudnieniu w batalionie budowlanym., Organ I instancji wyjaśnił, że dołożył wszelkiej staranności w załatwieniu sprawy., Prowadząc postępowanie wyjaśniające zasięgnął opinii...

IV SA/Gl 259/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-19

i batalionach budowlanych, tj. zaświadczenia organu wojskowego potwierdzającego rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej...
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania...
1   Następne >   +2   6