Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1544/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

będą realizowane tego typu inwestycje. Wskazano także przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) - dalej: 'prawo budowlane...
na budowę, co nie ma związku z kwestią zgłaszania zamiaru wykonania robót budowlanych w trybie art. 30 prawa budowlanego. W odniesieniu do decyzji o środowiskowych...

II GSK 1224/15 - Wyrok NSA z 2016-12-01

i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), Sąd pierwszej instancji stwierdził, że ustanowienie oznaczonej osoby...
jako inspektora nadzoru autorskiego należy do inwestora, a prawo budowlane wiąże nadzór autorski w pierwszej kolejności z autorem projektu budowlanego. Sąd odwołał...

III SA/Kr 1255/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-09

. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 9 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623) pod pojęciem obiektu liniowego rozumie się obiekt budowlany...
interpretację MCP dotyczącą kwalifikowalności projektu, w tym przypadku niezgodną z przytoczonym w piśmie o odrzuceniu wniosku, art. 3 ust. 1 pkt 3 a ustawy Prawo budowlane...

II GSK 650/12 - Wyrok NSA z 2012-05-08

2012 r. Dodatkowo podniósł, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz.1118 z późn. zm., dalej: prawo budowlane) nie przewiduje zapisów...
, na które powołuje się wnioskodawca w proteście. Ustawodawca stwierdził, że zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustęp 5 prawa budowlanego, należy dokonać przed terminem zamierzonego...

II SA/Op 140/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-21

z tym - powołując się na stanowisko Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 lutego 2013 r., precyzujące zapisy ustawy Prawo budowlane - wyjaśniło...
przeprowadzoną ocenę wniosku, uznając ją za bezzasadną, opartą o nieaktualną interpretację Ministerstwa, która odnosiła się do przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązujących...

I SA/Kr 1217/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

Wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji zgodnie z prawem budowlanym, wskazując jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia...
, zgodnie z dyspozycją z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) nie wymaga zgłoszenia. Wnioskodawca...

I GSK 649/19 - Wyrok NSA z 2019-06-13

., poz. 1431; zwanej dalej: ustawą wdrożeniową) w związku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202), przez ich błędną wykładnię...
dokumentacji zgłoszeń dokonanych zgodnie z przepisem art. 29 - 30 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) zawierających...

I SA/Ol 832/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

wyjaśniającego, IZ w decyzji z dnia '[...]’ stwierdziła, że beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36a ust. 1 i ust. 5 prawa budowlanego, a tym samym naruszył §...
budowlanych objęty jest prawną ochroną konserwatorską, a w związku z tym, każda zmiana będzie istotna i na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo...

III SA/Łd 1289/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-08

notatki nie mogą stanowić potwierdzenia wykonywania usługi nadzoru autorskiego, ponieważ w myśl art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane sprawowanie nadzoru autorskiego...
obowiązki dotyczyły czynności, które miały być wykonywane w trakcie realizacji inwestycji. Ponadto zaznaczono, że w art. 25 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane...

V SA/Wa 1896/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-01

kanalizacji sanitarnej potraktowała każde z zadań inwestycyjnych jako odrębne zamówienie publiczne, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz...
. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm., dalej: 'Prawo budowlane'), oraz ustawą Pzp, każde z tych zadań obejmowało wykonanie odrębnej budowli stanowiącej całość techniczno...
1   Następne >   +2   +5   +10   100