Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 1152/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Gospodarczej jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń, tj. na ulicę [...] w B. Po przybyciu na miejsce, okazali K. M...
m.in.: naruszenie przez organ kontroli art. 79 ust. 6 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorcy, tj. brak...

II SA/Gl 1153/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Działalności Gospodarczej jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń, tj. na ulicę [...] w B. Po przybyciu na miejsce, okazali I. M...
zarzucając m.in.: naruszenie przez organ kontroli art. 79 ust. 6 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorcy, tj...

I OSK 2005/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

koszty przewiózł je w dniu [...] lipca 2005 r. własnym samochodem. Działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego nie mógł wykonywać, ponieważ zawiesił...
drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej niespełniający warunków wskazanych w pkt 4 tego artykułu, wymaga...

VI SA/Wa 1157/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

[...] listopada 2013 r. licencji (zezwolenia) nr [...] wydanej przez Starostę W. w dniu [...] marca 2004 r. przedsiębiorcy R. J. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą...
. licencji (zezwolenia) nr [...] wydanej przez Starostę W. w dniu [...] marca 2004 r. przedsiębiorcy R. J., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą R. J. z siedzibą w R...

I OSK 910/06 - Wyrok NSA z 2007-05-25

. za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji., W odwołaniu od powyższej decyzji B. D. podała, że od 1998r prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 'Produkcja...
-Usługi'. W jej przypadku 'usługi' oznaczały wyłącznie usługi transportowe, które mogła wykonywać na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej...

II SA/Go 534/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-17

. poz. 2140, dalej jako - u.t.d.) nałożył na A.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. karę pieniężną w wysokości 1000 zł. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
przewozu drogowego na potrzeby własne na trasie [...]. Przewóz wykonywano na rzecz i w imieniu przedsiębiorcy - A.K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F...

II SA/Kr 2380/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-02-15

oświadczył, że 'wypis z licencji jest w trakcie wyrabiania'., Od decyzji tej odwołała się B.D., która podała, że działalność gospodarczą prowadzi od 1998r., że w pkt 4...
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest zapis - 'Produkcja - Usługi', a w jej przypadku 'Usługi' dotyczą tylko i wyłącznie usług transportowych...

III SA/Wr 1205/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-18

w przedsiębiorstwie do [...] lipca 2015 r. informując, że [...] lutego 2015 r. zawiesiła działalność gospodarczą w firmie P.H.U. 'A', a [...] marca 2015 r. wykreśliła tą...
[...] lipca 2015 r., powołując się na nieprowadzenie działalności gospodarczej od dnia [...] marca 2015 r., wniosła o weryfikację i korektę podanego w zawiadomieniu zakresu...

III SA/Kr 614/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-15

. M., E. M. i A. K. o wszczęcie na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego postępowania w przedmiocie likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej...
przez osobę fizyczną, ze względu na negatywne oddziaływanie na środowisko. Wnioskodawcy podali, że B. C. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Transportowy...

VI SA/Wa 1543/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-14

cywilnej, która stanowi formę prowadzenia gospodarstwa rolnego. W związku z tym nie prowadzi on działalności gospodarczej i winien być traktowany jako rolnik...
może być kwalifikowana jako działalność gospodarcza, jeśli jest działalnością zarobkową, a więc, nie wykonywaną wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb. Rolnik prowadzący taką...
1   Następne >   +2   +5   +10   100