Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OSK 2639/16 - Wyrok NSA z 2018-10-18

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy C. w części wsi M.;, 2. zaprzestać udostępnienia nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) oraz art. 23 § 1 i § 4 pkt 1 u.p.e.a. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu...

II SA/Bd 261/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-25

, Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2016r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...
nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej przez D. B. w tym: świadczenia usług hotelarskich, organizowania na działce nr [...] imprez okolicznościowych, imprez...

II SA/Bd 1494/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-04-27

. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W zakresie ograniczenia wolności działalności gospodarczej znajduje zastosowanie przepis szczególny - art. 22...
i zdrowotnych prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na handlu detalicznym materiałami budowlanymi i remontowymi., Ponadto, określone w zaskarżonych decyzjach...

IV SA/Po 167/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-16

o pow. 0,18 ha. W uzasadnieniu wniosku skarżący wyjaśnił, że w listopadzie 2015r. spłonął należący do niego garaż drewniany, w którym prowadził działalność gospodarczą...
, która jest obecnie zawieszona. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy starał się on w 2016r okresowo prowadzić działalność gospodarczą by zarobić na alimenty i podstawowe...

IV SA/Po 167/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

gospodarczą, która jest obecnie zawieszona. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy starał się on w 2016r okresowo prowadzić działalność gospodarczą by zarobić na alimenty...
socjalne ze szkoły w wysokości [...] zł. i sprzedaż pozostałości magazynowych po zawieszonej działalności gospodarczej w wysokości [...] zł. Wśród wydatków wnioskodawca...

III SA 1362/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-09-09

marca 1997 r. obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia przez J. K. działalności gospodarczej oraz w przedmiocie przedawnienia składki na ubezpieczenie...
wykonawczych o numerach od '[...]' do '[...]' i jako podstawę prawną zarzutów podał, że pomimo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy...

IV SA/Po 488/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-23

uzyskiwane przez wnioskodawcę z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości [...]-[...] zł miesięcznie. We wniosku skarżący wskazał, iż jego jedynym majątkiem...
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przedłożenia wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej w tym przedłożenia aktualnego wyciągu z rejestru...

VII SA/Wa 1395/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-08

nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie :, - czy syn pozostający z wnioskodawczynią we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzi działalność gospodarczą...
ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem ich zamieszkiwania., Wskazała, że syn za rok 2016r. uzyskał obrót w wysokości 9839,32 złotych przy czym koszty...

I OZ 360/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-09

do prowadzenia działalności gospodarczej, co warunkuje możliwość zawarcia układu z wierzycielami - od czego uzależnione jest przetrwanie przedsiębiorstwa. Zaznaczyła...
przy tym, że prowadzona działalność gospodarcza wciąż przynosi duże straty - co ma decydujące znaczenie dla jej możliwości płatniczych. Odnosząc się do kwot zgromadzonych...

II SA/Kr 35/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-17

K.W. działalności gospodarczej wynosi 1.510 zł. W skład majątku skarżących wchodzi dom o powierzchni 150 m2, mieszkanie o powierzchni 70 m2 oraz nieruchomość rolna wielkości...
za okres od 17 lipca 2009 roku do 16 lipca 2010 roku. Wskazali, iż J.W. nie prowadzi działalności zarobkowej, zaś K.W. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100