Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Sz 796/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm...
nie rozpoczęcia prowadzenia przez nią planowanej działalności gospodarczej, w związku z otrzymaną propozycją objęcia stanowiska skarbnika Gminy, a tym samym nie prowadzenia...

III SA/Łd 624/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-19

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm.). Z informacji zawartych we wniosku wynikało, że K...
. D. po wybraniu na stanowisko Starosty i upływie trzech miesięcy od dnia wyboru nie dopełnił obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadził...

II OSK 347/17 - Wyrok NSA z 2017-04-05

na naruszenie zakazu wynikającego z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne...
nie dopełnił obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadził pod nazwą [...] K. D. Działalność ta została zawieszona z dniem 1 stycznia 2015 r...

II SA/Wa 1509/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

'[...]', ale również - w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod firmą M. R. F. - przyjmował z wyłączeniem procedur zachowujących konkurencję zlecenia od KS...
naruszenia przez niego dyspozycji art. 24f u.s.g., który zakazuje łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego...

II SA/Go 161/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-26

i art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 216...
Burmistrza, którą objął w dniu [...] grudnia 2006 r., pełnił funkcję członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą Stowarzyszenia Miejski Klub...

OSK 1149/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

1. Działalność gospodarcza, o jakiej mowa w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, to także działalność prowadzona przez lekarza prowadzącego indywidualną...
gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek. Zasadne zatem jest sięgnięcie, przy interpretowaniu tego pojęcia, pomocniczo do cech działalności gospodarczej...

II OSK 3186/17 - Wyrok NSA z 2018-03-06

ze stanowiska skarbnika gminy R. z powodu naruszenia zakazu wynikającego z art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
2015 r. pełniła funkcję skarbnika gminy R. i pełniąc tę funkcję 1 października 2015 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w postaci biura rachunkowego...

II SA/Go 281/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-13

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399 ze zm. - w wersji obowiązującej w dacie podjęcia tej uchwały, dalej...
w skrócie u.o.p.d.g.)., W uzasadnieniu projekm uchwały wskazano, że dnia 10 lutego 2022 r. stwierdzono, iż w CEIDG zarejestrowana jest działalność gospodarcza pod nazwą PHU...

III SA/Kr 290/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-26

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w oparciu o art. 5 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez dwa miesiące (od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.), jednakże takiej działalności...

II OSK 1318/18 - Wyrok NSA z 2018-06-20

działalność gospodarczą., Organ nadzoru w pismach z dnia ...., 20 lutego i 19 kwietnia 2017 r. zwrócił się do Rady Miejskiej w G. oraz do Burmistrza o udzielenie wyjaśnień...
Straż Pożarna (dalej jako OSP) jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Stowarzyszeń jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, a ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   100