Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Wr 31/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

Województwa D. (Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich) odmówił przyznania N. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'A' przyznania pomocy, o którą ubiegała...
zobowiązany jest do wykonywania działalności gospodarczej, co oznacza, że brak jest możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez którykolwiek z podmiotów będących...

III SA/Wr 676/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-10

adresami nie są prowadzone działalności gospodarcze oraz brak jakiejkolwiek informacji o możliwościach prowadzenia w tych miejscach działalności., Kontrolę zakończono...
działalności gospodarczych w związku z czym wnioski pokontrolne nie mogą być uznane za ostateczne, a sam Beneficjent ma możliwość jedynie śledzenia historii wpisów dokonywanych...

III SA/Wr 706/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-26

2017 r. IP przeprowadziła niezapowiedzianą wizytę monitorningową w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej pn. 'C S. M.'. W wyniku przeprowadzonych czynności...
kontrolnych stwierdzono, że działalność gospodarcza uczestniczki projektu M. S. w rzeczywistości nie jest prowadzona., Kontrolę zakończono stwierdzeniem licznych zastrzeżeń...

II SA/Bd 637/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

jest przedsiębiorstwo, a zatem jednostka prowadząca działalność gospodarczą. W tym zakresie Wnioskodawca argumentował, że jedyna działalność gospodarcza, jaką będzie prowadził...
na infrastrukturze objętej projektem, mieści się w zakresie pomocniczej działalności gospodarczej w rozumieniu pkt 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy...

V SA/Wa 866/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

przez niego pomocy. Wskazał bowiem, iż z załączonych do wniosku dokumentów, tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze...
identyfikacyjnym REGON oraz zaświadczenia z ZUS o zaewidencjonowaniu wnioskodawcy jako płatnika składek, wynika, że P. Z. kontynuuje (rozwija) działalność gospodarczą...

II SA/Bd 1253/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-22

dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia [...] lipca 2004 r. o swobodzie...
działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z CElDG wnioskodawca [...].03.2018 r...

I SA/Ke 183/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

łącznie, co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal...
rozwijania działalności gospodarczej. Na podstawie danych z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zarząd ustalił, że wnioskodawca zawiesił...

III SA/Wr 108/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-16

, oddala skargę w całości. W dniu 5 września 2016 r. pomiędzy Beneficjentem - K. W. (dalej: strona, skarżący, beneficjent), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą...
w projekcie za niekwalifikowalne z powodu niedotrzymania przez skarżącego warunku regulaminowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w granicach...

III SA/Wr 379/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-29

z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a nadto zarzucono naruszenie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...
, poprzez przyjęcie, że prowadzona przez skarżącego działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą., Argumentowano na poparcie żądań skargi, że - wbrew nieprawidłowym...

III SA/Wr 705/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

działalności gospodarczej. Projekt zakładał objęcie wszystkich uczestników wsparciem szkoleniowo-doradczym, udzielenie dotacji (tzn. bezzwrotnych środków finansowych...
) na założenie własnej działalności gospodarczej dla 80% ogólnej liczby uczestników projektu oraz udzielenie wsparcia finansowego (pomostowego) i doradczego w okresie 12...
1   Następne >   +2   +5   +10   100