Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 2673/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-01-30

danych; gromadzenie informacji dla firm; gromadzenie informacji handlowych; gromadzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej; gromadzenie informacji handlowej...
; kompilacja list adresowych; sporządzanie statystyk; sporządzanie informacji statystycznych dotyczących działalności gospodarczej; skomputeryzowane wyszukiwanie informacji...

VI SA/Wa 625/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

K.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 P.w.p. umorzył postępowanie w sprawie z wniosku B. O. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą A. w R. (dalej: 'Wnioskodawca...
(konkretnej zdolności odróżniającej), w zakresie kwestionowanym przez Wnioskodawcę. Ponadto Wnioskodawca wskazał na przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 150/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

. prowadzącego działalność gospodarczą w W. pod nazwą 'ROSOMAK Z.' (dalej: 'uprawniony, skarżący'), na skutek wniosku Z. K. prowadzącego działalność gospodarczą w K...
:, W dniu [...] grudnia 2010 roku Z. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 'ROSOMAK' złożył wniosek o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy...

VI SA/Wa 231/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy R. nr [...], udzielonego na rzecz W.R. - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 'R. Zakład Wyprawy Skór W. R...
.' z siedzibą we W. (dalej: także uprawniony lub uczestnik postępowania) na wniosek A.K. - prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: 'R ONLINE A.K.' z siedzibą w K...

VI SA/Wa 44/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-20

gospodarczą pod nazwą '[...]' w N,, 2. przyznał B. O. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' w N. od A. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...
[...] listopada 2010 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek B. O. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' w N. o unieważnienie prawa ochronnego...

VI SA/Wa 2605/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny 'FIRMA KRAWIECKA MAJA' [...] udzielonego na rzecz M. M., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 'M.' w K...
., wszczętej na skutek sprzeciwu, wniesionego przez M. O., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 'A.' w K., na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1, pkt 2, ust. 2 pkt 1...

VI SA/Wa 2071/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-02

), po rozpoznaniu wniosku M. O. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 'M.' z siedzibą w K. (dalej: skarżącej, wnoszącej sprzeciw) o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd...
z dnia [...] maja 2007 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy FIRMA KRAWIECKA na rzecz M. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą 'M.' z K. (dalej...

II GSK 962/20 - Wyrok NSA z 2020-12-08

i wynikającej z tego swobody działalności gospodarczej na obszarze całej Unii Europejskiej. Wnioskodawca wyjaśnił, że jest firmą działającą w ramach [...] we współpracy...
gospodarczej znajdującej oparcie w Konstytucji RP (art. 20) oraz w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 6)., Decyzja ta została...

VIII SA/Wa 792/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

zawarta umowa spółki cywilnej, pomiędzy E. i R. M. oraz ich synem M. M., którą wspólnicy umówili się na prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą [...] SC E. M., R. M...
. Spółka ta została wpisana do Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej [...] marca 2001 roku ze wskazaniem profilu działalności, jako 'transport drogowy towarów...

II GSK 169/07 - Wyrok NSA z 2008-01-15

na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów będących przedmiotem działalności gospodarczej uprawnionego. Jednakże uprawniony nie przestawił żadnego dokumentu...
, który jednoznacznie potwierdzałby, że w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej znajdują się towary wskazane w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej. Wobec tego organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100