Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

VII SA/Wa 2097/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

. wnioskiem z dnia 25 września 2009 r. złożonym w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lica 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń...
działalności gospodarczej., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia [...] października 2009 r., nr [...] na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy...

VI SA/Wa 2516/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

, z późn. zm., dalej: 'K.p.a.'), oraz art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm...
., dalej: 'u.s.d.g.'), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez pełnomocników przedsiębiorcy prowadzącego działalność pod firmą W. B. prowadząca działalność gospodarczą...

VI SA/Wa 2620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm., dalej: 'u.s.d.g.'), po rozpatrzeniu odwołania wniesionego...
z [...] września 2013 r., zwróciła się na podstawie art. 10 ust. 1 u.s.d.g., z prośbą o interpretację przepisów prawa. Strona podniosła, że prowadząc działalność gospodarczą...

VI SA/Wa 2446/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania wniesionego T. S. prowadzącego działalność...
w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a mianowicie- czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania, w ramach której zawarł umowę...

VI SA/Wa 2622/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

, poz. 1027 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) w związku z art. 104 § 1...
. B. z dnia [...] września 2013 r., prowadzącej działalność gospodarczą R., w zakresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pozarolniczej...

VI SA/Wa 1010/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'D.', w zakresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu świadczenia przez niego usług w ramach...
wnioskodawca prowadzi również działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji...

II GSK 194/15 - Wyrok NSA z 2016-06-07

gospodarczą pod nazwą 'D. e.-f. A. T.', w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której przedmiotem jest w szczególności wykonywanie usług zarządzania...
przedsiębiorstwem, podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Dyrektor Mazowieckiego Oddziału...

VI SA/Wa 2445/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), dalej: u.s.d.g., po rozpatrzeniu odwołania wniesionego...
. 10 ust. 1 u.s.d.g., z prośbą o interpretację przepisów prawa. Strona podniosła, że prowadząc działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania usług zarządzania...

II GSK 3263/15 - Wyrok NSA z 2017-08-09

. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 672 ze zm. - dalej: u.s.d.g.) z prośbą o interpretację przepisów prawa. Strona podniosła, że prowadząc działalność...
do samodzielnego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu...

IV SA/Wa 765/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-02

albo ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się realizacją zadań własnych gminy...
, którzy pobierają wodę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. sklep) wykorzystujących pobraną wodę także do celów związanych z potrzebami socjalnymi należy...
1   Następne >   +2   +5   +10   14