Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Wa 2031/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-06

o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz grunty pod jeziorami. Minister Finansów wyjaśnił...
były wówczas, gdy związane były z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna., Z przepisów ustawy o ochronie przyrody wynika, że S. Park...

V SA/Wa 1860/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

prawnego.' W sprzeciwie płatnik podniósł, że organ naruszył przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie zastosował się do art. 79 ust. 1 ww...
o swobodzie działalności gospodarczej). Ponadto płatnik składek wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej...

V SA/Wa 472/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

z ... maja 2013 r. oświadczył, że '... Park Narodowy (dalej: '...PN' lub 'Park') w 2012 r. nie wykonywał działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach...
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447, ze zm.)'., Do akt sprawy złożono także opinię Regionalnej Dyrekcji...

I GSK 1609/19 - Wyrok NSA z 2023-05-11

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie zastosował się do art. 79 ust. 1 ww. ustawy, poprzez brak zawiadomienia go o zamiarze wszczęcia kontroli...
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm. dalej: u.s.u.s.), w związku z art. 84 c ust. 9 i 16 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

I GSK 1334/21 - Wyrok NSA z 2022-03-08

uprawniającej do wystąpienia o zwolnienie, zwolnienie nie przysługuje. Skarżący tymczasem podniósł, że główną działalnością gospodarczą, jaką prowadził, była ta, oznaczona kodem...
, że jest to jego przeważająca działalność gospodarcza, wobec czego pozbawienie go prawa do zwolnienia jest niezasadne., WSA zauważył, że w sprawie nie jest sporne...

V SA/Wa 1268/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt...
., Organ I instancji zauważył, że w sprawie zachodzi sytuacja, gdzie G. D. wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą K. ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia...

V SA/Wa 1662/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą K. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt...
, gdzie G.D. wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą K. ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia dla samego siebie. W ocenie Prezesa PFRON w sprawie strona...

V SA/Wa 691/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. Przedmiotem skargi G. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza 'L. A.' D. G. (dalej: skarżący lub strona - patrz wydruk z Centralnej...
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, karta 22 akt sądowych) jest decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: Minister Pracy, organ odwoławczy...

I SA/Gd 1463/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-21

Narodowy działalności gospodarczej, która wyłącza możliwość zwolnienia tych kategorii nieruchomości gruntowych z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9...
. o ochronie przyrody (Dz. tj. 2013 nr 627) oraz w związku z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,, 2) błąd w ustaleniach faktycznych polegający...

II GSK 17/15 - Wyrok NSA z 2016-05-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, przyznał i nakazał...
. z [...] czerwca 2013r. odmawiającą przyznania R. S. jednorazowych środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Starosta P. stwierdził, że R. S. nie posiada...
1   Następne >   +2   +5   +10   100