Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

Miasta i Gminy W. jako organu miejscowo właściwego w sprawie rozliczenia tego podatku. W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że B.o., prowadzący działalność gospodarczą...
. oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Burmistrz Miasta i Gminy W. nie zgodził się ze stanowiskiem, że otwarcie przez podatnika, będącego...

II GW 33/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

przedsiębiorcy J. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: [...] W., o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5...
miejsce wykonywania działalności gospodarczej wpisane w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej tj. ul. G., S. Marszałek nadmienił, iż z analizy przesłanej...

II GW 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

o właściwość między Prezydentem Miasta P. a Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej postanawia: 1. wskazać Prezydenta...
m.st. Warszawy jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku A. T. o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2. zasądzić od Prezydenta m.st. Warszawy na rzecz Prezydenta m...

II OW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

której nie stwierdził prowadzenia na przedmiotowej działce działalności gospodarczej, pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. przesłał sprawę Wójtowi Gminy Wielka Wieś do rozpatrzenia w trybie...
., Natomiast Wójt Gminy Wielka Wieś na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalił, że pod adresem: ul. [...], B. (tj. dz...

II GW 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

miasta stołecznego W. Z dołączonego do wniosku zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynika, że T. I. mieszka w P. - Z., zaś zakład główny...
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej mieści się w W. Prezydent miasta stołecznego W. podniósł, że zgodnie z art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 6 września...

I OW 64/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-04

z których wynikało, że posiada miejsce stałego zameldowania w B., jak również głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest miasto B. Organ rejestrujący w trybie...
niezgodnych z prawdą oświadczam co następuje: mieszkam, prowadzę działalność gospodarczą, pracuje na terenie gminy O. Powyższy adres jest moim aktualnym miejscem zamieszkania...

I OW 71/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

odwołania spółki z o.o. 'C.' z/s w E. od decyzji zakazującej przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej...
[...] listopada 2016 r. o zakazaniu przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie...

I GW 14/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

niepełnosprawnej środków PEFRON na podjęcie działalności gospodarczej zawartej w dniu 8 grudnia 2009 r., W dniu 8 grudnia 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta...
PEFRON na podjęcie działalności gospodarczej., Z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, działający z upoważnienia Prezydenta...

II OW 84/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-30

lub zamieszkania transportującego odpady. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, określenie organu właściwego, na podstawie tego przepisu...
cytowanego przepisu, następuje w oparciu o jego miejsce siedziby (adres siedziby podany w rejestrze). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mogą być traktowane...

II OW 95/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

prowadzenia działalności gospodarczej mogącej powodować stałe lub okresowe uciążliwości dla otoczenia'. Rozpoznając otrzymane wnioski Burmistrz Ś. uznał się organem niewłaściwym...
zgodnego z prawem. Właściciel tej nieruchomości zarejestrował w Urzędzie Miejskim w Ś. od 1989 r. działalność gospodarczą - instalacje sanitarne wodociągowe, kanalizacyjne...
1   Następne >   +2   +5   +10   35