Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

I OSK 232/13 - Wyrok NSA z 2013-06-13

w Warszawie, J.B. oświadczył, iż domaga się ponownego przeliczenia jego lat pracy oraz wliczenia okresu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 sierpnia 1991 r. do 31...
, gdyż chciał dalej pracować i opłacać składki, jednak zdrowie mu na to nie pozwoliło. Nie był zatem w stanie odprowadzać składek od działalności gospodarczej...

II SA/Wa 1282/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

także, iż rolnik może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskiwać z tego tytułu dochody. Z podanych względów odwołujący się wniósł o uchylenie zaskarżonej...
braku wymaganego okresu ubezpieczenia emerytalno - rentowego. Od dnia [...] września 2003 r. wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą ([...]), jednakże, jak wynika...

I OSK 1243/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

działalność gospodarczą. Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia [...] kwietnia 2012 r. została uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy do dnia [...] kwietnia 2013 r...
prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem w bardzo krótkim okresie czasu. Na rozprawie skarżąca wyjaśniła, że zaprzestanie przez nią prowadzenia działalności gospodarczej...

I OSK 650/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

działalność gospodarczą i uzyskiwać z tego tytułu dochody., Decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. Prezes KRUS utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Na wstępie uzasadnienia...
- rentowego. Od dnia 1 września 2003 r. wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (H.), jednakże, jak wynika z pisma ZUS Oddział w K. z dnia 28 listopada 2014 r...

II SA/Wa 273/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

niezdolności do pracy w dniu [...] lutego 2004 r., nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., B...
, pomimo braku jej wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej. Nie uzyskiwał żadnych dochodów, które pozwoliłyby mu na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne...

II SA/Wa 105/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-26

szczególne okoliczności., Organ zauważył, iż w okresie od dnia [...] lipca 1981 r. do dnia [...] listopada 2011 r. Z. K. prowadził działalność gospodarczą, a od dnia...
emerytalne i rentowe., Organ zaznaczył, iż zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej bez objęcia...

II SA/Wa 760/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

nie zaliczył mu okresu prowadzenia działalności gospodarczej w latach 1991-1995. Według niego w tym okresie składki na ZUS były odprowadzane prawidłowo. Kontrola...
Administracyjnego w Warszawie, J. B. oświadczył, iż domaga się ponownego przeliczenia jego lat pracy oraz wliczenia okresu prowadzenia działalności gospodarczej...

II SA/Wa 1869/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

niewielki okres, który dodatkowo muszą usprawiedliwiać szczególne okoliczności., Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Z.L. podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu...
działalność gospodarczą prowadził do dnia 4 lipca 2007 r., Zdaniem organu Z.L. miał realną możliwość kształtowania przebiegu ubezpieczenia. Zaprzestanie opłacania składek...

II SA/Wa 1752/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07

r. Po tej dacie, do czasu powstania całkowitej niezdolności do pracy w sierpniu 2006 r., tj. przez ponad 7 lat, mimo prowadzonej działalności gospodarczej, zainteresowany...
w kontynuowaniu ubezpieczenia i nabyciu uprawnień do świadczenia w trybie zwykłym. Organ wskazał ponadto, iż prowadzenie działalności gospodarczej bez opłacania...

II SA/Wa 935/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

tych okresów., Zdaniem organu nie bez znaczenia pozostaje fakt, że z dniem [...] czerwca 2005 r. skarżący zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i do powstania całkowitej...
działalność gospodarczą między innymi w okresie od [...] grudnia 2002 r. do [...] czerwca 2005 r., lecz w tym okresie nie opłacał składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   58