Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 28/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-23

. Nr [...], poz. 3137 zwanej dalej 'uchwałą') to znaczy, działka oznaczona została symbolem AG - nieuciążliwa działalność gospodarcza jako przeznaczenie podstawowe...
ust. 1 pkt 1 uchwały teren ten został przeznaczony pod nieuciążliwą działalność gospodarczą, natomiast w pkt 2 powołanego przepisu wprowadzono zabudowę mieszkaniową...

VII SA/Wa 334/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

przez wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którego wysokości nie podał oraz dochód uzyskiwany przez żonę z tytułu umowy o pracę i własnej działalności...
, mieszkania o powierzchni 50 m ², które spłaca z kredytu, oraz samochodu osobowego marki Citroen C 4, wziętego w leasingu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej...

II SA/Po 1093/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-24

gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, która nie uzyskuje żadnych dochodów. Skarżący posiada budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W budynkach...
tych nie prowadzi jednak działalności gospodarczej, gdyż Starosta decyzją z dnia [...] lipca 2010r. zakazał działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Pozostały...

II SA/Po 52/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-18

działalności gospodarczej, organy nadzoru budowlanego winny były zawiadomić spółkę o planowanych czynnościach kontrolnych, w terminie 7 dni przed planowanym terminem kontroli...
w związku z art. 79 ust. 1 i 4, art. 79a ust. 1, art. 79b oraz art. 81 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095...

II OZ 912/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

uzyskiwany przez wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którego wysokości nie podał oraz dochód uzyskiwany przez żonę z tytułu umowy o pracę i własnej...
działalności gospodarczej w wysokości około 3.000 zł miesięcznie., Wnioskodawca podał, że jest współwłaścicielem domu o powierzchni 178 m², nieruchomości rolnej o powierzchni...

II SA/Po 1079/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-17

budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W budynkach tych nie prowadzi jednak działalności gospodarczej, gdyż Starosta decyzją z dnia [...] lipca 2010r...
z przychodów z dzierżawy części budynków, w których prowadzona była działalność gospodarcza. Podał, że obsługuje zaciągnięte w związku z funkcjonowaniem stacji kredyty i raty...

II SA/Wr 109/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-01

w formie szkoły, placówki lub zespołu szkół niepublicznych nie jest działalnością gospodarczą nawet wtedy, gdy spełnia przesłanki uznania za taką działalność w świetle...
art. 2 ustawy o działalności gospodarczej. Organ I instancji uznał zatem, że planowana zmiana sposobu użytkowania jest sprzeczna z ustaleniami planu miejscowego. Działka...

II SA/Po 381/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-22

budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W budynkach tych skarżący nie prowadzi jednak działalności gospodarczej, gdyż Starosta decyzją z dnia [...] lipca 2010r...
z przychodów z dzierżawy części budynków, w których prowadzona była działalność gospodarcza. Podał, że obsługuje zaciągnięte w związku z funkcjonowaniem stacji kredyty...

VII SA/Wa 861/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

działalności gospodarczej uzyskała przychód za rok 2011r. 'w wysokości 23.298,02 złotych', ponosząc koszty uzyskania przychodów w kwocie 44.966,87 złotych. Dochód...
.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość. Nadto, wezwano do podania wysokości dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej z trzech ostatnich...

II SA/Ol 1160/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-11-24

poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego), zgodnie z którym przychód z tytułu działalności gospodarczej wyniósł '[...]' zł, koszty uzyskania przychodu: '[...]' zł...
, wskazanymi w CEIDG jako główne i dodatkowe miejsca wykonywania przez skarżącego działalności gospodarczej; składników majątku wykorzystywanego do jej prowadzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100