Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1142/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

1990 r. o samorządzie gminnym, art. 5 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...
gospodarczej na własny rachunek wbrew zakazowi wynikającemu z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...

I OSK 548/17 - Wyrok NSA z 2019-01-24

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności...
stanowiska dyrektora takiej jednostki nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Naruszenie takiego zakazu przez kierownika takiej jednostki...

II SA/Go 281/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-13

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399 ze zm. - w wersji obowiązującej w dacie podjęcia tej uchwały, dalej...
w skrócie u.o.p.d.g.)., W uzasadnieniu projekm uchwały wskazano, że dnia 10 lutego 2022 r. stwierdzono, iż w CEIDG zarejestrowana jest działalność gospodarcza pod nazwą PHU...

III SA/Kr 290/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-26

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w oparciu o art. 5 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez dwa miesiące (od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.), jednakże takiej działalności...

III SA/Łd 642/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-29

oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z którym prowadziła ona działalność gospodarczą pod nazwą B. W CEIDG okres wykonywania przez stronę...
skarżącą działalności gospodarczej datuje się od 03.12.2018 r. do 01.02.2019 r., w którym to dniu działalność tą zawiesiła. Z oświadczenia tego wynika również, że z tytułu...

III SA/Kr 871/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-22

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) dalej zwanej w skrócie 'u.o.p.d.g.', który zakazuje prowadzenia działalności...
3 lutego 2015 r. zarejestrowała działalności gospodarczą. W ocenie Burmistrza W E. B. prowadziła działalność gospodarczą związaną z produkcją filmów, nagrań wideo...

II SA/Sz 385/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-19

określony w art. 4 pkt 6 w/w ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, poprzez jednoczesne zarządzanie...
do przepisów kodeksu pracy,, - naruszenia art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące...

II SA/Sz 585/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-31

A. F.- Z. z funkcji dyrektora [...] została podjęta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej...
. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne określa podmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej...

II SA/Sz 53/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

studiów wyższych w zakresie [...] oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej od dnia [...] r., z przeważającą działalnością gospodarczą - praktyka...
praktycznej nauki zawodu w zakresie zawodu [...] , gdy faktycznie skarżący prowadzi jako osoba fizyczna działalność gospodarczą od 1994 r. w tym, w zakresie [...] ,, - art. 33...

I OSK 181/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 'O.' w [...]. Organ uznał, iż A. F. będąc wspólnikiem spółki jawnej 'E.' prowadzi działalność gospodarczą i wobec...
w sprawie jest to, czy skarżąca narusza zakaz ustanowiony w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   100