Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, ponieważ nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej w dniu [...] stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną...
w zakresie nieprzekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną D. sp. z o.o....

II GSK 1576/18 - Wyrok NSA z 2022-02-02

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 r. poz. 2168)., W wyniku dalszych kontroli jednostek prowadzonych przez skarżącą spółkę akcyjną...
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Decyzję tę Prezes NBP - po ponownym rozpoznaniu sprawy - na podstawie art. 16 ust. 1 Prawa dewizowego...

VI SAB/Wa 19/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

. działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorstwa składowego postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu K. Z. kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną...
na niepodaniu do publicznej wiadomości decyzji Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie...

VI SA/Wa 7/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

konieczności wpisywania do rejestru działalności kantorowej jednostek, w których prowadzona działalność gospodarcza polegała wyłącznie na sprzedaży złota dewizowego. Strona...
naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe w związku z art. 65 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Ponadto skarżąca dopuszczała do wykonywania...

II GZ 387/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

, zezwolenia lub pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego. Powołany przepis rozporządzenia przewiduje, że w sprawach skarg...
dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego wpis stały wynosi 5.000 złotych. Zdaniem skarżącego prawidłowy wpis w tej sprawie wynosi...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1844, 1893 oraz z 2016 r...
objętej wpisem, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Zdaniem Prezesa NBP, przedsiębiorca, którego działalność została wpisana...

VI SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

(Dz.U. z 2003 r., nr 221, poz. 2193), dalej 'rozporządzenie' dotyczy koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego...
rozporządzenia przewiduje, że w sprawach skarg dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu dewizowego wpis stały wynosi 5.000 złotych...

III SA/Wr 50/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Działalności (PKD) (Dz. U. nr 128, poz. 829 z późn. zm.), który obejmuje: 1) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie (PKD 74.14A); 2) pozostałe...
65.21 Z); 14) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74,14 B); 15) reklama (PKD 74.40); 16) pozostałe pośrednictwo finansowe...

VI SA/Wa 1086/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-27

oraz sprzedaży i dostawy waluty z F. Sp. z o.o.' wynika, że spółka ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży walut obcych, a zatem działalność...
, że w zakresie związanym z przedmiotem sprawy za działalność kantorową, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt19 Prawa dewizowego uznaje się działalność gospodarczą po1egającą...

VI SA/Wa 3676/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

prawnej. Spółka nie przynosi dochodów od 2013 roku. Obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada znaczących aktywów, dlatego nie może uzyskać kredytu...
z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej i ujemnym saldzie na rachunku bankowym (spowodowanym naliczaniem opłat za prowadzenie tego rachunku) 'bank [...] S.A....
1   Następne >   +2   +5   +10   50