Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 2389/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173 poz. 1807 ze zm.)., Zwróciła się również o skierowanie przez Sąd pytania prawnego do Trybunału...
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o 'milczącej decyzji' do postępowań administracyjnych w sprawach przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną...

VI SA/Wa 314/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-11

przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm.), dalej u.s.d.g. w związku z upływem...
Przewodniczący na wstępie uzasadnienia skarżonej decyzji wyjaśnił, iż zgodnie art. 40b u.r.t. do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33 u.r.t....

VI SA/Wa 3350/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-28

., Podnosiła, że organ obowiązuje przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm...
., Rozpoznając ponownie sprawę Przewodniczący na wstępie uzasadnienia skarżonej decyzji wyjaśnił, iż zgodnie art. 40b u.r.t. do kontroli działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 3335/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

wynosi 616 zł. Skarżąca zarzuciła, iż organ obowiązują przepisy art 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z którym: 'Jeżeli organ nie rozpatrzy...
gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 33 u.r.t., stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Również art. 4 pkt 11 i pkt 27...

II GSK 2409/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.U. 2015 poz. 584 z późn. zm. dalej ustawa o swobodzie działalności), gdyż uregulowania...
zawarte w przepisach u.o.a., nie dotyczą kontroli działalności gospodarczej. Powołane przepisy ustawy o swobodzie działalności odnoszą się do kontroli działalności...

II GSK 2735/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm. dalej: u.s.d.g.)., Przewodniczący KRRiT decyzją z dnia [...] września 2013 r. - działając na podstawie...
działalności gospodarczej tylko w takim zakresie, w jakim ustawa o radiofonii i telewizji odsyła do wskazanej wyżej ustawy lub odwrotnie. Gdyby w stosunku do postępowania...

II GSK 933/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

powyższej decyzji naruszenie:, - art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1829 ze zm. zwaną dalej...
, że odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, stanowiąc wyposażenie pokoi hotelowych, były wykorzystywane w działalności gospodarczej Skarżącej jako element, który m.in....

VI SA/Wa 2230/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

w terminie 7 dni odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynikałoby, że wnioskodawca jest uprawniony...
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem, z pouczeniem że nieusunięcie wymienionego braku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia...

VI SA/Wa 2231/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

w terminie 7 dni odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynikałoby, że wnioskodawca jest uprawniony...
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem, z pouczeniem że nieusunięcie wymienionego braku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia...

II GSK 264/15 - Wyrok NSA z 2016-06-23

działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.; dalej u.s.d.g.). W związku z tym nie można uznać, że w sprawie doszło do wydania 'milczącej...
nie podważa również argument podnoszony przez Przewodniczącego KRRiT, że zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100