Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2986/15 - Wyrok NSA z 2017-08-25

wprowadzenie w planie zakazu hodowli i chowu, uboju i przetwórstwa zwierząt futerkowych i tym samym niedozwolone ograniczenie swobody działalności gospodarczej...
inwestycji celu publicznego oraz sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, nie zaś wprowadzić zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej; art. 15 ust...

IV SA/Wa 1146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-05

, że Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Utrzymuje się z dochodów z działalności gospodarczej, która w ostatnich latach przyniosła stratę i nadal nie przynosi zysku...
bankowym, gdyż jest na nim kwota ujemna, a nie dodatnia (debet). Podkreślił, iż straty z działalności gospodarczej ponosił i w ubiegłych latach, obecnie zaś spłaca...

II SA/Bd 1191/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-08

na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamieni, albo - przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania., W uzasadnieniu...
właścicielom ww. nieruchomości, wstrzymania użytkowania terenu polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej - cięcia i szlifowania kamienia, jako działalności...

II SA/Łd 932/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-03

działalności gospodarczej w zakresie transportu ciężarowego z wykorzystaniem infrastruktury technicznej, w tym w szczególności parkowania na terenie działki samochodów...
, ze skargi B.L. toczyła się przed Sądem Rejonowym w Zgierzu i Sądem Okręgowym w Łodzi sprawa przeciwko A.Ś. - K. (prowadzącej działalność gospodarczą na terenie będącym...

II SA/Łd 731/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-10

[...], obręb [...], poprzez powstrzymanie się od parkowania oraz wjazdu na teren działki samochodów transportu ciężarowego, służących do prowadzenia działalności gospodarczej...
[...] w szczególności poprzez powstrzymanie się od parkowania oraz wjeżdżania na teren działki samochodów transportu ciężarowego, służących prowadzonej działalności gospodarczej...

IV SA/Po 765/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-15

się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej' dla działki o nr [...] położonej w L. przy ulicy [...]; 2. zasądza od G. L. na rzecz strony skarżącej M. S. kwotę [...]zł...
jednorodzinnej' zakazano prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, oraz wniósł o przyznanie od organu należnych kosztów postępowania., Zaskarżonej uchwale skarżący...

II SA/Go 467/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-29

[...] maja 2013 r. I.F. zwróciła się do Ministra Gospodarki o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorcy E.Z. - PHU...
'T'. W uzasadnieniu wniosku strona podała, że E.Z. prowadzi uciążliwą działalność gospodarczą na swojej posesji w [...] usytuowanej wśród domków jednorodzinnych...

II SA/Wr 306/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-09

na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportowych turystycznych, i nakazało A. C. (dalej także jako skarżący) przywrócenie poprzedniego sposobu...
działalności gospodarczej T. D. A. C., parkowania na tych działkach autobusów, jak również wykorzystania busów (do 3.5 t) więcej niż 2 kursy w ciągu doby, oraz naprawy posiadanego...

II SA/Łd 60/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

na ograniczeniu swobody działalności gospodarczej poprzez ustanowienie zakazu wykonywania konkretnej działalności gospodarczej, niewydanego w zakresie i na podstawie ustaw;, 2. art...
na niej działalności z zakresu gospodarowania odpadami. Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

II OSK 80/19 - Wyrok NSA z 2020-02-28

z ustaleń sądu wojewódzkiego, z inicjatywy I. F. i R. F. toczyło się postępowanie dotyczące zarejestrowania działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę - E...
zmiana użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegająca np. na prowadzeniu działalności gospodarczej na działce nr [...] oraz zgodności ewentualnej zmiany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100