Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Sz 101/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu wydanego przez Prezydenta Miasta S. numer [...] z dnia [...] r., W związku z powyższym wnioskiem...
wnioskodawcy przekazano zanonimizowane skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] dot. '[...] ' M. Z. oraz zaświadczenia o zmianie we wpisie...

I SAB/Wa 1646/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej G. E., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', M. N., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', B. F...
., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]', H. K. i B. K., prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 1045/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

do jednoznacznego wniosku, że przewoźnik może zawiesić jednokrotnie prowadzoną w zakresie transportu drogowego działalność gospodarczą, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy...
należy zauważyć, że prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy korzystną regulacją prawną. Skorzystanie...

VI SAB/Wa 53/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

1. Na tle art. 10a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zw. z art. 3 § 2 p.p.s.a., skarga na bezczynność organu do sądu administracyjnego...
o swobodzie działalności gospodarczej kwestie - zasady i tryb - udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r...

II SAB/Bd 66/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-10

Wójta Gminy G. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1. zobowiązuje Wójta Gminy G. do rozpoznania wniosku skarżących z dnia...
[...] listopada 2011 r. o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez G. W. na posesji nr [...] w M. R. - w terminie 14 dni od daty doręczenia...

IV SAB/Gl 123/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-25

z rejestru archiwalnego Ewidencji Działalności Gospodarczej tj. zaświadczenia Prezydenta Miasta G. o dokonanym dla Z. C. pod numerem [...] wpisie do ewidencji działalności...
jako podmiot aktywny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wskazał, że udostępnienie danych o przedsiębiorcach figurujących...

VI SAB/Wa 33/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-04

zastosowanie miał art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co dawało podstawę do przyjęcia, iż w dniu [...] listopada 2012 r. organ wydał decyzję...
rozstrzygnięta zgodnie z treścią art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Skarżąca podała również, że w dniu [...] listopada 2012 r. złożyła do organu wniosek...

VI SAB/Wa 46/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-04

. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co dawało podstawę do przyjęcia, iż w dniu [...] listopada 2012 r. organ wydał decyzję zgodnie z wnioskiem strony...
. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Skarżąca podała również, że w dniu [...] listopada 2012 r. złożyła do organu wniosek o doręczenie decyzji wydanej...

VI SAB/Wa 61/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-04

, w ocenie skarżącej, w sprawie zastosowanie miał art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co dawało podstawę do przyjęcia, iż w dniu [...] listopada 2012 r...
, gdyż sprawa została rozstrzygnięta zgodnie z treścią art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., Skarżąca podała również, że w dniu [...] listopada 2012 r...

IV SAB/Wa 19/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

. 1 w związku z art. 13 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Ponadto zarzucono naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 1 k.p.a....
wprowadzających baterie i akumulatory. Wpis przedsiębiorcy do Rejestru dokonywany jest na jego wniosek, złożony przed podjęciem działalności gospodarczej w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100