Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 454/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-14

. przez skarżącego oraz [...] w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą [...] spółka cywilna;, - zaświadczenie z dnia [...] sierpnia 1993 r. o wpisie do ewidencji...
działalności gospodarczej spółki '[...] spółka cywilna, określające datę rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzień [...] września 1993 r.;, - zaświadczenie...

II SA 1592/93 - Wyrok NSA z 1994-12-19

Prowadzenie przez adwokata działalności gospodarczej na podstawie art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...
- przepisy ustawy o działalności gospodarczej. W tego rodzaju sytuacjach zezwolenie organów samorządu adwokackiego na prowadzenie przez adwokata działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 158/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-04

Sądowym, przepisy o rejestrze przedsiębiorców stosuje się do:, A. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,, B. spółek cywilnych,, C. spółdzielni europejskich...
Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej 'przedsiębiorcami zagranicznymi'. E. N. wskazała...

VI SA/Wa 1491/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

gospodarczych nr [...] z dnia [...] grudnia 2008 r., zaświadczenia z dnia [...] lutego 2011 r. o numerze identyfikacyjnym REGON działalności gospodarczej '[...]' A. R...
. oraz oświadczenie strony z dnia [...] marca 2012r., W przedłożonym w piśmie z dnia [...] marca 2012 r. oświadczeniu strona skarżąca wyjaśniła, że prowadzi działalność gospodarczą...

II GSK 1566/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

gospodarczych nr [...] z dnia [...] grudnia 2008 r., zaświadczenia z dnia [...] lutego 2011 r. o numerze identyfikacyjnym REGON działalności gospodarczej pod nazwą...
, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia [...] grudnia 2006 r. pod nazwą '[...], której głównym przedmiotem jest działalność usługowa związana z administracyjną obsługą...

VI SA/Wa 1844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

ust. 2 ustawy o licencji stanowi, iż osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana...
do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej. Tymczasem, w myśl art. 33 ust. 2...

VI SA/Wa 1148/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-18

wskazywał iż uzyskuje dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 1500 zł brutto miesięcznie., Mając na uwadze, iż oświadczenia zawarte w formularzu wniosku...
w terminie 14 dni:, a/ dokumentu wskazującego na wysokość dochodu osiąganego z prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej - odpisu ostatniej złożonej w 2008 r...

II GSK 27/07 - Wyrok NSA z 2007-05-24

nie jest również zasadny zarzut skarżącej naruszenia wolności działalności gospodarczej zapisanej w art. 22 Konstytucji, bowiem działalność notariusza...
nie jest działalnością gospodarczą, a notariusz jest osobą zaufania publicznego i ma pozycję funkcjonariusza publicznego, nie zaś przedsiębiorcy. Notariusz jest powoływany i odwoływany...

II SA 1184/94 - Wyrok NSA z 1995-11-15

., po odbyciu aplikacji zdał egzamin sędziowski. Dnia 22 grudnia 1992 r. skarżący zarejestrował w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miejskiego działalność gospodarczą...
. 24 pkt 2 i 1 w związku z art. 2 pkt 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej., Zdaniem skarżącego, żaden przepis cytowanej ustawy...

II GSK 1998/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

, przepisy o rejestrze przedsiębiorców stosuje się do:, A. osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,, B. spółek cywilnych,, C. spółdzielni europejskich.', Prawidłową...
Rejestrze Sądowym wynika, że dotyczy on 'przedsiębiorstw zagranicznych', podczas gdy w odpowiedzi 'A' wskazano 'osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą'. Zakresy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100