Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 548/17 - Wyrok NSA z 2019-01-24

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności...
stanowiska dyrektora takiej jednostki nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Naruszenie takiego zakazu przez kierownika takiej jednostki...

III SA/Gd 732/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-03-14

wygaśnięcie mandatu radnej A. B. z powodu naruszenia przez nią ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia...
komunalnego Gminy K., W uzasadnieniu uchwały wskazano, że zgodnie z art. 24f ust. 1 u.s.g. radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek...

III SA/Wr 602/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-27

'A', prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu, tj. najmującego od Powiatu lokal użytkowy w Zespole Szkół Nr [...] samym, zdaniem Wojewody, radny naruszył...
, w którym organizowane są przez Stowarzyszenie zajęcia [...]. Za udział w zajęciach pobierane są opłaty, co świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej i zarobkowej...

II OSK 1820/16 - Wyrok NSA z 2016-09-14

. 25b ust. 1 u.s.p., polegającego na byciu przedstawicielem w prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu. Radny T. F. potwierdził fakt objęcia...
działalności gospodarczej, co uznano za złożenie wyjaśnień w rozumieniu art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] w piśmie z dnia 26 stycznia...

IV SA/Po 1366/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-11

wygaśnięcie mandatu Radnego w związku z niezaprzestaniem zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy [...] (dalej jako Gmina). Uchwałę podjęto...
Stowarzyszenia w dniu [...] czerwca 2011 r., prowadziła działalność gospodarczą na majątku gminnym poprzez wynajem powierzchni boiska w [...] i prowadzenie działalności...

III SA/Gl 28/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-28

praktyki lekarskiej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, wobec czego nie może mieć w sprawie zastosowania art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym, dotyczący...
ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnego. Uchwałą z dnia [...] 2003 r., nr [...], doręczoną [...] 2003 r., Rada Miasta R. nie uwzględniła wezwania...

III SA/Łd 642/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-29

oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z którym prowadziła ona działalność gospodarczą pod nazwą B. W CEIDG okres wykonywania przez stronę...
skarżącą działalności gospodarczej datuje się od 03.12.2018 r. do 01.02.2019 r., w którym to dniu działalność tą zawiesiła. Z oświadczenia tego wynika również, że z tytułu...

II SA/Wa 1544/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

[...], wykorzystywanym przez B. C. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (§ 1 umowy). B. C. prowadził działalność gospodarczą zgodnie z wpisem nr [...] w prowadzonej...
przez Urząd Miasta [...] ewidencji. Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło od 15 marca 1993 r., W dalszej części pisma Wojewoda [...] wskazał, że z pisma Urzędu...

II SA/Sz 54/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z zarządzaniem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Miasta B., Uchwała ta została zaskarżona...
komunalnego do działalności gospodarczej powinno być oczywiste i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych i faktycznych, jak również prawnych, w przeciwnym razie brak...

III SA/Łd 692/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-09

. Prowadzenie tych zajęć jest stałym, statutowym działaniem Stowarzyszenia., Zdaniem organu nadzoru powyższa okoliczność świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej...
, zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, podczas gdy przepis ten nie może być interpretowany, jako mający zastosowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100