Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SA/Wr 214/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., Skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej opisanego...
zdrowotne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia było zatem ustalenie, czy decyzja organu rentowego wydana...

III SA/Wr 212/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

społecznymi (emerytalnym, rentowym i wypadkowym) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej., Skarżący złożył wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej opisanego...
decyzji, którą objęto skarżącego ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym i wypadkowym) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestią wymagającą...

VI SA/Wa 1318/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-14

za niewywiązywanie się z obowiązków dotyczących tego zarządu. Zarząd funduszem wykonywany jest w ramach swobody prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże doznaje szeregu...
na uwadze Komisja stwierdziła, że Fundusz naruszył zasady działalności lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych poprzez przekroczenie limitu inwestycyjnego określonego...

II GSK 319/19 - Wyrok NSA z 2022-06-09

Elżbieta Jabłońska-Gorzelak po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2022 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
, czy też przeprowadzenia dodatkowych, ponadstandardowych analiz prawnych ryzyk związanych z działalnością emitenta,, - co ostatecznie, wobec braku ustalenia przez organ nadzoru innych...

II GSK 35/07 - Wyrok NSA z 2007-06-14

Tomaka - Magdoń po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P.T.E.P. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
w Warszawie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej dotyczącej działalności funduszu emerytalnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od P.T.E.P. S.A....

II GSK 150/05 - Wyrok NSA z 2005-10-03

. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej G. P. T. E. Spółka Akcyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2005 r. sygn. akt...
byłego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przeprowadzili kontrolę w zakresie bieżącej działalności Z. P. T. E. S.A. z siedzibą w W. (obecnie G. PTE S.A....

VI SA/Wa 1123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

stanowiska strona wskazała, iż wejście w życie ustawy nowelizującej skutkuje zasadniczą zmianą zasad prowadzenia działalności przez I. Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A....
ekonomiczną i finansową, alternatywne sposoby minimalizowania kosztów działania funduszy, bariery w ich rozwoju a także rozwój gospodarczy i finansowy rynku jako pewnej...

VI SA/Wa 1659/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-19

. ),, 2. 'planu organizacyjnego i finansowego działalności W. S.A. na okres 3 lat' ( wezwanie z dnia 22 grudnia 2005r. ), oraz, po wydaniu postanowienia z dnia 5 stycznia...
na ustawowe ograniczenie zakresu działalności powszechnych towarzystw emerytalnych, przedsiębiorstwo towarzystwa służy przede wszystkim zarządzaniu funduszem emerytalnym...

II GSK 379/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Fyda, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej C. [...] S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
i Funduszy Emerytalnych), przeprowadził kontrolę działalności Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego C. W toku kontroli między innymi ustalono, że fundusz pobierał opłatę...

II GSK 84/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-04

Chojnacki po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
działalności administracji publicznej w zakresie określonym w ustawie, co nie oznacza, iż kontrolą sądu administracyjnego muszą być objęte wszystkie przejawy działalności...