Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 2629/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-11

działalności gospodarczej to nie może być zawieszona również działalność organizatora turystyki wskazana we wpisie do rejestru. Powołał się przy tym na treść art. 26 ust. 1 i ust...
postępowania, gdyż przedsiębiorca nie zawiesił wykonywania działalności gospodarczej, albowiem zawieszenie takie nie zostało uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożone...

VI SA/Wa 1309/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-20

działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju, w krajach europejskich i krajach pozaeuropejskich oraz pośredniczenia na zlecenie klientów...
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm. - dalej także u.s.dz.g.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy...

II GSK 732/16 - Wyrok NSA z 2017-11-22

. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa turystycznego oraz wykreślenia podmiotu z rejestru organizatorów turystyki...
Sportu i Turystyki z dnia [...] stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa turystycznego oraz wykreślenia...

VI SA/Wa 856/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 196), a także art. 71 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uchylił...

VI SA/Wa 645/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

[...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych...
. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173...

VI SA/Wa 2062/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Skarżący prowadził od dnia [...] października 1991r. zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Prawne...
przedsiębiorstwa, prowadził dodatkowo działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju. Udzielone zezwolenie zostało zmienione decyzją z dnia...

VI SA/Wa 583/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

[...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych oddala skargę Decyzją z dnia...
(t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 196) oraz art. 71 ust. 2 pkt 3, art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz...

VI SA/Wa 101/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

'(...)' października 2018 r. nr '(...)'w przedmiocie stwierdzenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych bez wymaganego wpisu...
turystycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję w pkt 2, w części obejmującej stwierdzenie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych...

VI SA/Wa 1296/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...
2007 r. wezwał ww. do usunięcia w terminie 7 dni uchybień w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez wyznaczenie do kierowania przedsiębiorstwem osoby niekaranej...

VI SA/Wa 1558/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

decyzją z dnia [...] sierpnia 2017 r., znak: [...], stwierdził wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych i pośredniczeniu...
. z art. 107 § 1 pkt 6) k.p.a. poprzez dowolne ustalenie przez Organ wykonywania przez Skarżącą działalności gospodarczej polegającej na pośredniczeniu na zlecenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   19