Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 1167/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

2013 r. nr [...] o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorcy G.S. w zakresie dotyczącym adresu...
Departamentu Gospodarki Elektronicznej, w którym wskazano, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej udostępnia się dane...

II OZ 1020/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

z dnia 12 sierpnia 2013 r. skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. We wniosku skarżąca podniosła, że prowadzi działalność gospodarczą...
zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, wobec czego zostanie zmuszona do opłacania lokalu zastępczego dla prowadzonej działalności gospodarczej...

II OZ 749/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-13

wskazał, że uchylenie czynności materialno - technicznej zameldowania będzie skutkować koniecznością zamknięcia prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej...
, która jest jego jedynym źródłem utrzymania. Za powód zakończenia działalności gospodarczej podał brak możliwości wskazania siedziby firmy oraz miejsca prowadzenia...

IV SA/Wa 782/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

jest działalność gospodarcza, z której uzyskuje miesięcznie 1300 zł brutto. W skład majątku Skarżącego wchodzi mieszkanie o pow. ok. 43 m2 oraz nieruchomość rolna o areale 1ha...
działalności gospodarczej., Zarządzeniem z dnia 12 października 2011 r. wezwano Skarżącego do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez nadesłanie dokumentu...

IV SAB/Wa 151/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

Gospodarki Elektronicznej, w którym wskazano, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej udostępnia się dane, za wyjątkiem m. in...
. adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej., Następnie P. S. złożył skargę do sądu administracyjnego na bezczynność...

II SA/Ke 438/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-25

prowadzi dochodową działalność gospodarczą, a w złożonym wniosku nie wykazał w sposób przekonujący, że nie stać go na poniesienie kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika...
wspólnie gospodarstwo domowe, nie posiada żadnego majątku, utrzymuje się z dochodu z działalności gospodarczej w wysokości 1100 zł netto miesięcznie. Skarżący oświadczył...

IV SA/Wa 1106/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

r. skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. We wniosku skarżąca podniosła, że prowadzi działalność gospodarczą '[...]' i pozbawienie...
gospodarczej, wobec czego zostanie zmuszona do opłacania lokalu zastępczego dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie bez adresu zameldowania nie będzie mogła posiadać...

IV SA/Wa 955/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-14

również z osiemnastoletnią córką), prowadzi działalność gospodarcza, która - wedle jej oświadczenia - przynosi straty. Skarżąca nie pracuje., Zarządzeniem z dnia 20 sierpnia...
) dla działalności gospodarczej z okresu ostatnich trzech miesięcy,, - szczegółowego wykazu wydatków ponoszonych miesięcznie na konieczne utrzymanie (m.in. zakup żywności...

IV SA/Wa 1380/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-29

., W oświadczeniu o stanie rodzinnym majątku i dochodach skarżąca podała, że osiąga dochód z emerytury w wysokości 1.515,34 zł miesięcznie oraz z działalności gospodarczej pod nazwą...
bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy, w tym z rachunków bankowych otwartych dla działalności gospodarczej;, 2. kopii zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego...

IV SA/Wr 861/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

. z którego wynika, że poniósł on stratę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości [...] zł (przychód [...] zł pomniejszony o koszty jego uzyskania [...] zł...
działalności gospodarczej prowadzonej przez męża ze wskazaniem daty jej rozpoczęcia, kopii wydruku z podatkowej księgi przychodów i rozchodów za okres od stycznia do kwietnia 2014...
1   Następne >   +2   +5   +10   79