Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 1099/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

działalnością gospodarczą spółdzielni (art. 53 § 1 tej ustawy) lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności...

I SA/Wa 1896/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-22

sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...], Towarzystwa Rozwoju Miasta i Gminy S., [...] Inicjatywy Gospodarczej, Rady Parafii Rzymskokatolickiej w S., J.B., R.D., B.P., A.S....
postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 7 września 2005 r. Stowarzyszenie [...], Towarzystwo Rozwoju Miasta i Gminy S., [...] Inicjatywa Gospodarcza, Rada Parafii...

I SA/Wa 1107/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

cerkwi, budynku mieszkalnego, dwóch budynków gospodarczych i kaplicy. Decyzją z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] Wojewoda [...] umorzył postępowanie z wniosku Parafii...
, poz. 318 ze zm.), dalej 'dekret'., Zgodnie z art. 1 ust. 2 dekretu na własność Skarbu Państwa przechodziło mienie osób prawnych, których istnienie lub działalność...

I SA/Wa 422/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-13

- z uwagi na dokonanie wpisu [...] do rejestru, mimo niespełniania wymogu zawarcia we wniosku podstawowych informacji dotyczących: celów działalności Kościoła...
października 2020 r. [...] nie zawarł wyjaśnień dotyczących braków we wniosku o rejestrację Kościoła w zakresie informacji o celach jego działalności w Polsce...

II OSK 2207/15 - Wyrok NSA z 2017-04-28

gospodarcze, ogród i podwórze. Wg przedstawiciela Zgromadzenia nieruchomość ta w dacie złożenia oświadczenia, tj. 30 października 1971 r. była użytkowana przez: 1) Siostry...
, zabudowania gospodarcze, a w domu zakonnym: I piętro zajmowane na pokoje służbowe dla personelu, poddasze - zajmowane na pokoje służbowe i magazyn; szpital zajmował...

I SA/Wa 191/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

wynosiła 42.62 a; znajdowały się tam 2 budynki przyległe do siebie w pozycji poprzecznej połączone korytarzem, zabudowanie gospodarcze, ogród i podwórze. Wg przedstawiciela...
parter i II piętro, ogród o powierzchni 80 m2 i współużytkowały pralnię; 2) Szpital Rejonowy zajmujący cały budynek szpitalny, zabudowania gospodarcze, a w domu zakonnym...

I SA/Wa 1032/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności...
, gospodarcze a nawet prawne (zawieranie małżeństw - art. 9a ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 'tworzenie nowych gmin oraz znoszenie lub przekształcanie...

I SA/Wa 3203/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

celów statutowych lub gospodarczych wnioskodawcy; taki wymóg nie znajduje żadnego oparcia w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. Mienie zamienne ma stanowić...
poza finansowym. Nieruchomość zamienna, która nie będzie wykorzystana na działalność kościoła może zostać sprzedana, jak to dzieje się z reguły w przypadku postępowań regulacyjnych...

I SA/Wa 983/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

się na tej nieruchomości w żaden sposób nie sąsiaduje z budynkiem kościoła, przy czym znaczna część budynku wykorzystywana jest na cele gospodarcze. W piśmie z dnia...
., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Przede wszystkim wyjaśnić należy, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej...

II OSK 270/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

nie tylko potrzeby religijne swoich członków, lecz także społeczne, gospodarcze a nawet prawne (zawieranie małżeństw - art. 9a ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy...
bezpośredni wpływ na tworzenie i działalność nowopowstających gmin żydowskich. Istnienie tego interesu uzasadniało przyznanie Związkowi praw strony postępowania...
1   Następne >   2