Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Sz 101/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu wydanego przez Prezydenta Miasta S. numer [...] z dnia [...] r., W związku z powyższym wnioskiem...
wnioskodawcy przekazano zanonimizowane skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] dot. '[...] ' M. Z. oraz zaświadczenia o zmianie we wpisie...

I OSK 928/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

kserokopii wszystkich zaświadczeń Prezydenta Miasta G. o dokonanym dla Z. C. pod numerem [...] wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed dniem 29...
grudnia 2011 roku, znajdujących się w zarchiwizowanej ewidencji działalności gospodarczej., Pismem z dnia [...] października 2013 r. organ poinformował wnioskodawcę...

IV SAB/Gl 123/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-25

z rejestru archiwalnego Ewidencji Działalności Gospodarczej tj. zaświadczenia Prezydenta Miasta G. o dokonanym dla Z. C. pod numerem [...] wpisie do ewidencji działalności...
jako podmiot aktywny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wskazał, że udostępnienie danych o przedsiębiorcach figurujących...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.). a tym samym nie dotyczy...
. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Podkreślono nadto, że żądane informacje nie dotyczą działalności gospodarczej Uniwersytetu...

II SA/Wa 1037/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-20

: [...]) dwóm przedsiębiorcom, tj. [...] sp. z o.o. z siedzibą w R. oraz osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą., Następnie decyzją znak [...] z dnia [...] marca 2020...
fizycznej, wykonującej działalność gospodarczą, która zawiera imię i nazwisko osoby fizycznej, której [...] zlecił prace w ramach inwestycji polegającej na zaprojektowaniu...

II SAB/Bk 117/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-22

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;, 2. kopii (skanów) protokołów z posiedzeń specjalnych komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie środków...
na podjęcie działalności gospodarczej wydanych w 2020 r. do dnia złożenia wniosku;, 3. kopii (skanów) pism informujących o przyznaniu środków na podjęcie działalności...

I OSK 190/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych , wskazując , jakie dane powinien zawierać wykaz. Pismem z dnia 22 czerwca 2004r...
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej / DzU Nr 173, poz. 1808/ wprowadzające w szczególności zmiany do ustawy o usługach detektywistycznych. Obecnie...

II SAB/Po 138/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-02

wskazał poza tym, że nie posiada żadnej nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada samochodów oraz nie jest w stanie podać wysokości kosztów swojego...
(w tym podania numeru Pesel), jakie ma wykształcenie (zawód), (4) w jakich latach i pod jaką nazwą prowadził działalność gospodarczą, co było przedmiotem tej działalności...

I OZ 329/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

zatrudnienie umożliwiające uzyskanie dochodu. Oświadczył również, że nie posiada żadnej nieruchomości, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada samochodów...
) w jakich latach i pod jaką nazwą prowadził działalność gospodarczą, co było przedmiotem tej działalności, czy działalność została wyrejestrowana czy zawieszona i kiedy, (5...

I OZ 957/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

skierowanego wezwania z dnia 11 września 2012 r. do uzupełnienia braków wniosku poprzez udokumentowanie faktu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej...
, wnioskodawca nadesłał dokumenty potwierdzające fakt zaprzestania z dniem 2 września 2012 r. prowadzenia działalności gospodarczej. Przedłożył również kopię księgi przychodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100