Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Po 322/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-13

'A', wskazując na przepis art. 84c ust. 1 - 3 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), wniósł pismem...
przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym przepis art. 79 powołanej powyżej ustawy. W konsekwencji, czynności kontrolne mogłyby zostać podjęte po upływie...

II SA/Sz 1290/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

wskazanych nieruchomościach wycinka prowadzona 'jest na cele ukierunkowane na działalność gospodarczą w postaci prowadzenia na szeroką skalę gospodarstwa agroturystycznego...
o warunkach zabudowy nie przesądza o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej., Dalej Burmistrz Gminy C., przytaczając treść art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16...

II SA/Bd 372/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-21

. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004 r. (M.P. z 2003 r., Nr 50, poz. 782) ustalił dla E. J. prowadzącego działalność gospodarczą...
marca 2001 r., w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej przez Ł. J., działalność gospodarcza pod firmą Zakład [...] była kontynuowana przez E. J., na którym spoczywała...

II SA/Gd 329/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-07

, że działalność rolnicza nie jest objęta ustawą o działalności gospodarczej, zatem brak jest przesłanek, aby rolnika indywidualnego wytwarzającego minimalne ilości produktów...
zezwalającej na wycięcie drzew muszą być osoby fizyczne oraz cel stanowiący przyczynę usunięcia drzew nie może być związany z działalnością gospodarczą. W przedmiotowej...

II OSK 2141/13 - Wyrok NSA z 2015-04-10

gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Kolegium stwierdziło, że tylko odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności gospodarczej regulowanej...
następuje w formie decyzji. Natomiast ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje formy decyzji administracyjnej dla wykreślenia takiego podmiotu z rejestru...

IV SA/Wa 1348/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z poźń. zm.) i nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze...
Sądowym, ani do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma I. nie jest więc przedsiębiorcą w myśl przepisów ww. ustawy a tym samym nie można uznać jej za wprowadzającego...

II SA/Łd 1492/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-05

organizacyjnej i pod tym pojęciem rozumie m.in. przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz jednostki organizacyjne nieprowadzące działalności...
gospodarczej. Z kolei w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wspólnicy spółki cywilnej...

II SA/Po 1095/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-21

prowadzi działalność związaną z działalnością gospodarczą innego podmiotu jednocześnie zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalność wytwórcza...
w zakresie również hodowli zwierząt jest działalnością gospodarczą, do której nie stosuje się jedynie przepisów tej ustawy, a przepisy szczególne w zakresie podatku...

II SA/Kr 762/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-22

poprzez brak ustaleń i wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, w szczególności w przedmiocie nieprowadzenia przez odwołującego działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej., Odwołujący wskazał, iż nie zgadza się z obowiązkiem nałożonym w zaskarżonej decyzji dotyczącym nasadzenia drzew na gruncie należącym do Gminy...

IV SA/Wa 282/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

o utrzymaniu czystości, i art. 68 ustawy z 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. z 2010 r., Nr. 220, poz. 1447 ze zm.) SKO wywodziło, że tylko odmowa wpisu...
przedsiębiorcy do rejestru działalności gospodarczej regulowanej następuje w formie decyzji. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje formy decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100