Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2118/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-27

jest, w chwili obecnej podstaw prawnych do wpisu związku międzygminnego do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bowiem działalność...
ust. l ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) co oznacza, iż przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo...

VI SA/Wa 18/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Inspekcji Handlowej w [...], w punkcie sprzedaży lodów '[...]', należącym do S. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' S. R. w [...] (dalej skarżący...
handlowej lodów. Jak wynika z akt sprawy, pismo to zostało skierowane na adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez skarżącego, tj...

VI SA/Wa 19/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

Inspekcji Handlowej w [...], w punkcie sprzedaży lodów '[...]', należącym do S. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' S. R., w [...] (dalej skarżący...
handlowej lodów. Jak wynika z akt sprawy, pismo to zostało skierowane na adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez skarżącego, tj. [...],[...]-[...] S...

VI SA/Wa 387/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

za pośrednictwem poczty: jeden raz na adres zamieszkania, drugi raz na adres prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwsza przesyłka nie została podjęta przez stronę...
i została zwrócona nadawcy. Decyzja wysłana na adres prowadzonej działalności gospodarczej została odebrana przez stronę w dniu 20 stycznia 2011 r., Pismem z dnia 3 lutego 2011 r...

VI SA/Wa 1543/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-12

zezwolenia nr [...] z dnia [...] czerwca 2005 r. w zakresie terminu ważności, wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie...
(zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej) powinna zostać zmieniona w oparciu o art. 155 K.p.a. Zdaniem strony, zostały spełnione wszystkie przewidziane w art...

II GSK 3186/17 - Wyrok NSA z 2018-02-06

o niewłaściwej jakości handlowej. Decyzja została wysłana na adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej skarżącego i doręczona w dniu 16 lutego 2016 r...
oddalając skargę na powyższe postanowienie podał, że skarżący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a w związku z tym pisma w postępowaniu...

II GSK 2875/17 - Wyrok NSA z 2019-10-31

artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej. Decyzja została wysłana na adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej strony i doręczona...
prowadzonej działalności gospodarczej, podczas gdy w jego ocenie powinna być doręczona w miejscu pracy albo w miejscu zamieszkania., Postanowieniem z dnia [...] października...

VI SA/Wa 1463/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając ww. wniosek wskazano, iż jedynym źródłem dochodów strony skarżącej jest prowadzona działalność gospodarcza...
może nie przywrócić stanu sprzed egzekucji. Działalność gospodarcza prowadzona przez stronę wymaga ciągłych nakładów finansowych, tzn. wydatki na paliwo, ubezpieczenie, przeglądy...

VI SA/Wa 388/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

za pośrednictwem poczty: trzy razy na adres zamieszkania, czwarty raz na adres prowadzonej działalności gospodarczej. Trzy pierwsze przesyłki nie zostały podjęte...
przez stronę i zwrócone nadawcy. Decyzja skierowana na adres działalności gospodarczej została odebrana przez stronę w dniu 16 lutego 2011 r. Odwołanie skarżąca złożyła 2 marca...

VI SA/Wa 35/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

środków spożywczych w K., przy ul. [...], należącym do przedsiębiorcy T. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P. w K., zwanego dalej również 'stroną...
naruszenia przez organ pierwszej instancji przepisów o postępowaniu kontrolnym oraz przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez:, - przekroczenie wyznaczonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100