Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Wr 1269/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. z [...]. Nr [...]dotyczącej wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z [...]prowadzonego przez Urząd...
Miasta W. pod Nr [...]. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w W. dokonano wpisu...

II SA/Wr 730/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzją z [...]Nr [...], wydaną na podstawie art. 88e ust. 2 ustawy z 19 listopada 1999r. Prawo działalności...
do ewidencji działalności gospodarczej nr ew. [...]z dnia [...]w części dotyczącej B.G. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej...

GSK 1065/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Przepis art. 68 par. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. nr 173 poz. 1808/ pozwala przyjąć...
, że art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ nie ma zastosowania do małżonków, którzy są wpisani...

OPK 21/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

Wykreślenie w trybie art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wpisu w ewidencji działalności...
gospodarczej spółki cywilnej, gdy osoby fizyczne wykonujące do dnia 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą jako wspólnicy takiej spółki nie dostosowały formy wykonywanej...

III SAB/Gl 5/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-08

Burmistrza Miasta T. w przedmiocie bezczynności organu w kwestii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1. wyznacza Burmistrzowi Miasta T. 14 dniowy termin...
załatwienia sprawy wpisu M.J. do ewidencji działalności gospodarczej, liczony od otrzymania prawomocnego orzeczenia, 2. zasądza od Burmistrza Miasta T. na rzecz strony skarżącej...

III SA/Gl 1788/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany danych dotyczących działalności gospodarczej oddala skargę. Przedmiotem...
. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany daty wznowienia działalności gospodarczej., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym:, W dniu...

II SA/Go 773/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4, art. 14 ust. 2, art. 14a ust. 3, art. 23, art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn...

VI SA/Wa 987/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę...
Z dniem 31 października 2013 r. I. G. zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej., W dniu [...] listopada 2015 r. Minister Rozwoju decyzją znak [...] z urzędu...

OPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale...
do ewidencji działalności gospodarczej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...

III SA/Kr 354/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-23

do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
gospodarczej informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę B. Z. z datą rozpoczęcia 31 sierpnia 2011r. W uzasadnieniu swojej decyzji organ I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100