Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

III SA/Gd 293/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

wydzierżawionych od gminy, w której radny uzyskał mandat, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu, art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł...
ten wyklucza całkowicie możliwość prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy...

III SA/Gd 217/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-18

mandat, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł ten wyklucza całkowicie możliwość prowadzenia...
przez radnego działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał on mandat - pod rygorem...

II OSK 1917/08 - Wyrok NSA z 2009-04-22

gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem gruntów rolnych wydzierżawionych od gminy w której radny uzyskał mandat, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 24f...
ust. 1 u.s.g. Przepis ten wyklucza możliwość prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia...

II OSK 333/11 - Wyrok NSA z 2011-04-28

z tym organ uznał, że radny zarządzając działalnością klubu sportowego, prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, naruszył zakaz wynikający...
z dyspozycji art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W ocenie Wojewody gospodarczego celu działalności nie niweczy fakt, że dochód z takiej działalności...

II OSK 46/09 - Wyrok NSA z 2009-05-06

mandatu radnego. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że prowadzenie gospodarstwa rolnego jest prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc w sprawie miał zastosowanie art. 24f...
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością...

III SA/Gd 861/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej M. E. J., W uzasadnieniu zarządzenia zastępczego organ stwierdził, że radny M. E. J. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą...
również, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej radny zawarł w dniu 12 lutego 2014 r. umowę z D Sp. z o.o. (dalej jako D), w której zobowiązał się do wykonania robót remontowo...

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w C. M. J.., W uzasadnieniu zarządzenia zastępczego organ stwierdził, że radny M. J. prowadzi działalność gospodarczą...
w C. przy ulicy S. ... oraz że budynek przy ulicy S. ... jest własnością spółki., Organ stwierdził również, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej radny zawarł...

III SA/Gd 555/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-16

za wynagrodzeniem czy też nieodpłatnie, jak również fakt, iż dochody z działalności gospodarczej klubu przeznaczone były na cele statutowe stowarzyszenia., Skoro radny...
mandatu radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu w/w terminu. Naruszony bowiem został zakaz zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem...

III SA/Gd 556/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-16

stowarzyszenia pełnił za wynagrodzeniem czy też nieodpłatnie, jak również fakt, iż dochody z działalności gospodarczej klubu przeznaczone były na cele statutowe stowarzyszenia...
stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu w/w terminu. Naruszony bowiem został zakaz zarządzania działalnością gospodarczą...

III SA/Gd 332/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-10-21

działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego naruszył zakaz wynikający z dyspozycji art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Gospodarczego celu działalności...
ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   8