Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 101/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę Decyzją...
. w sprawie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynikało, że Burmistrz J. odmówił...

VII SA/Wa 2097/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

. wnioskiem z dnia 25 września 2009 r. złożonym w trybie art. 10 ustawy z dnia 2 lica 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń...
działalności gospodarczej., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. decyzją z dnia [...] października 2009 r., nr [...] na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy...

III SA/Lu 152/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-30

Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
, poz. 1071 ze zm.) i art. 7c pkt 2 w związku z art. 7d ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm...

III SA/Lu 235/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-06-29

we wniosku kod PKD (5610A) nie jest zgodny z wynikającym z zapisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) kodem PKD przeważającej działalności...
gospodarczej skarżącego. Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. działalnością przeważającą...

III SA/Lu 487/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-12

wskazanych należności. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że podany we wniosku kod PKD [...] nie jest zgodny z kodem PKD przeważającej działalności gospodarczej skarżącego...
widniejącym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Według danych widniejących w CEIDG na dzień [...] listopada 2020 r. przeważający rodzaj...

I OSK 1801/12 - Wyrok NSA z 2014-01-31

. wniosek A.B., D.B., K.B., M.B., S.M., E.M. i A.K. o wszczęcie na podstawie art. 61 § 1 kpa, postępowania w przedmiocie likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej...
przez osobę fizyczną, ze względu na negatywne oddziaływanie na środowisko. Wnioskodawcy podali, że B.C. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [..] z siedzibą w S. Zakład...

VII SA/Wa 612/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-14

ubezpieczeniu rolników po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną interpretację w całości, II. stwierdza, że uchylona...
. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze. zm.), w związku z art. 2 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a, 7 i 16 ustawy z dnia...

II SA/Bd 148/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-08-25

weszła w życie z dniem uchwalenia., W statucie zapisano, że zakład prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność gospodarczą...
. akt SA/Gd 1968/02 (OSS 2003/4/105) podkreślił, że zasadnicza odmienność między gospodarką komunalną a działalnością gospodarczą polega głównie na tym, że gospodarka...

I OSK 411/07 - Wyrok NSA z 2007-06-05

gospodarczej. Ewidentnym naruszeniem tej swobody jest rygorystyczne i niczym nieuzasadnione skrócenie godzin zamykania lokali gastronomicznych prowadzących działalność...
rozrywkową. Takie ograniczenie jest możliwe tylko w drodze ustawy, a nie uchwały. Ponadto, ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej do godz. 200 w nocy z soboty...

IV SA/Wa 1715/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-14

, aby znak towarowy, pod którym K. S.A. świadczy usługi biura informacji gospodarczej, nie był wykorzystywany do wykonywania przez inne podmioty działalności gospodarczej...
działalność gospodarczą pod znakiem towarowym, którego właścicielem jest inny podmiot, a K. S.A. posiada niewyłączne prawo do korzystania z tego znaku. Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100