Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 2241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

., M. N., A. S., H. B., M. A., P. N., L. T., M. S. i A. S., B. F., A. F., P. J., J. S., T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S. T. B., K. R., M. S., J. R., D...
. S., L. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 'O.' L. G., I. J., M. M., J. K., L. B., J. B., N. sp. z o. o. z siedzibą w W., M. K. prowadzący działalność...

II GSK 1561/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie...
, że zaskarżona czynność nie narusza prawa do wolnego wykonywania działalności gospodarczej., W uzasadnieniu zarzutów skargi kasacyjnej strona skarżąca podniosła...

VI SA/Wa 2100/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

jego zatrudnienia i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej;, 2) naruszenie przepisu art. 35h ust. 1 pkt 1 u.d.u. polegające na:, a) uznaniu, że Fundacja, mimo wezwania organu...
prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie Sądu rację ma Komisja podnosząc, że dokumenty, które powinny być załączone do zawiadomienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 u.d.u....

VI SA/Wa 519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-12

(a wręcz każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą), to m.in. uczciwość, odpowiedzialność, profesjonalizm, które to postawy etyczne, nie mają charakteru...
działalności gospodarczej polegającym na bezpodstawnej odmowie wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu kandydata akcjonariuszy Towarzystwa, pomimo spełniania...

VI SA/Wa 227/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-27

gospodarczej i nie mieszczą się w kategorii spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne, które sprawują kontrolę działalności administracji publicznej nie rozstrzygają...
. U. Nr 153, poz. 1270) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności...

III SA 1164/02 - Wyrok NSA z 2002-10-17

z szeroko rozumianą zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kontekście także z zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także z zasadą...
własności i konstytucyjnie chroniony zakres samodzielności podmiotów gospodarczych, stając w sprzeczności z szeroko rozumianą zasadą swobody prowadzenia działalności...

II GSK 1724/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

decyzji z naruszeniem zasady wolności działalności gospodarczej, polegającym na bezpodstawnej odmowie wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu Towarzystwa osoby...
wolności prowadzenia działalności gospodarczej., d) art. 133 § 1 oraz art. 141 § 4 p.p.s.a., polegającym na dokonaniu ustaleń faktycznych sprzecznych ze zgromadzonym...

VI SA/Wa 246/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

określonej w art. 35 ust. 4 ustawy o działalności gospodarczej oraz spełnienia przez skarżących wymogu wykazania rękojmi do prowadzenia spraw krajowego zakładu ubezpieczeń...
ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza działanie niezgodne z art. 22 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, bowiem, iż ograniczenie wolności...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

prawa w kontekście przesłanki określonej w art. 35 ust. 4 ustawy o działalności gospodarczej oraz spełnienia przez skarżących wymogu wykazania rękojmi do prowadzenia spraw...
działalności gospodarczej, co oznacza działanie niezgodne z art. 22 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, bowiem, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1785/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w odniesieniu do następujących osób: A. C., S. sp. j., K. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą N.K., O.O., P.S....
na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z art. 14 ust. 3a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w związku...
1   Następne >   +2   +5   11