Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Op 283/23 - Wyrok WSA w Opolu z 2023-12-08

faktycznym nie są i nawet potencjalnie nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej spółki., Zaskarżona interpretacja zapadła w następującym stanie...
.' (dalej: K.). Działki gruntów sklasyfikowane są jako 'K' - użytki kopalne. Z wniosku o interpretację nie wynika, aby spółka prowadziła działalność inną niż gospodarcza...

I SA/Wr 537/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-25

gospodarczą. Działalność ta była wspólną działalnością gospodarczą jej męża i Wnioskodawczyni pierwotnie formalnie zarejestrowaną na imię i nazwisko męża ('P. B...
zaczęła prowadzić wspólną działalność gospodarczą wraz mężem - ale już na własne imię i nazwisko z początkiem września 2014 r. Wnioskodawczyni zaczęła prowadzić wspólną...

I SA/Gl 1426/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-12

faktyczny., Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą w przeważającej części na produkcji różnorodnych tkanin i opakowań. Jest właścicielem ponad [...] m2 powierzchni...
dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z końcem roku 2020 umowa z B została rozwiązana i od 2021 roku powierzchnia użytkowa wszystkich budynków...

III SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-28

realizowanej przez GOS,, - stosowania prewspółczynnika obliczonego jako roczny udział rocznego obrotu GOS z działalności gospodarczej w jego rocznym obrocie z działalności...
gospodarczej powiększonym o wartość dotacji otrzymanych przez GOS na sfinansowanie wykonywanej działalności na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, - jest nieprawidłowe...

I SA/Gl 202/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

autora wniosku prowadzi on działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne, uczestniczące w zyskach i stratach spółki po 50...
%. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy spółki opodatkowani są w sposób określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Bk 347/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-28

) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie wpisał go również do ewidencji środków trwałych. Wszystkie wydatki poczynione w związku z zakupem przedmiotowej...
sposób powiązany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, Wnioskodawca zakwalifikował go w treści składanej deklaracji jako 'inny budynek' o którym mowa art. 5 ust. 1 pkt 2...

III SA/Wa 516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-21

i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług...
do natychmiastowego praktycznego zastosowania, może być przez kolejnego badacza wykorzystany do projektu zastosowanego wprost do prowadzenia działalności gospodarczej...

I SA/Gl 1310/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-23

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty z tytułu sprzedaży/odkupu/konwersji instrumentów finansowych...

III SA/Gl 1629/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-05

gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej...
) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa...

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej...
, surowcowych itp.). Ponadto wskazano, że w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, indywidualnie lub w formie spółki osobowej, będzie wchodzić, m.in....
1   Następne >   +2   +5   +10   100