Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 1586/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

podejmowania takiej działalności /zarobkowe - niezarobkowe, gospodarcze albo niegospodarcze/., 2. Wpis warunkowy na listę doradców podatkowych na podstawie art. 84 ust. 1 w zw...
. z art. 85 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym nie jest zależny od spełnienia wymagań dotyczących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...

OPS 5/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, może być pozbawiona statusu bezrobotnego w wyniku wznowienia postępowania w sprawie o przyznanie...
zasiłku dla bezrobotnego z tego powodu, że jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, chyba że wykaże, iż nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia...

II SA/Wa 3671/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-01

[...] Regionalnej Bazy Logistycznej w [...] z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oddala skargę 1. Stan...
2021r. nr [....] o cofnięciu z dniem [...] lipca 2021r. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. W podstawie prawnej powołano art. 138 § 1 ustawy z 14 czerwca...

I OSK 891/14 - Wyrok NSA z 2015-11-13

Sprawiedliwości z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia działalności gospodarczej przez aplikanta 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia działalności gospodarczej przez aplikanta, uchylił...

II SA/Go 676/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-25

Jednostki Wojskowej z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przez żołnierza zawodowego oddala skargę. Dnia...
[...] lutego 2009 r. ppor. W.W. wystąpił z wnioskiem do Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej. W uzasadnieniu swojego...

II SA/Wa 1418/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

. nr [...] przedmiocie odmowy przyznania [...] K. K. prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres prowadzenia działalności gospodarczej od dnia...
K. K. przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres prowadzenia działalności gospodarczej od dnia [...] czerwca 1997 r. do dnia...

I OSK 289/11 - Wyrok NSA z 2011-07-08

.)., Od powyższych decyzji Spółka wniosła odwołanie podnosząc, że doszło do naruszenia art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którego wynika, że organy kontroli...
się pominął przepis art. 77 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach...

I OSK 1030/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U....
w Gdańsku z dnia [...] września 2009 r. o rozpatrzeniu sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

III SA/Gd 543/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-03

z dnia 2 października 2009 r. Okręgowy Inspektor Pracy w [...] powołując art. 84c ust.10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
2009 roku o rozpatrzeniu sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej utrzymał w mocy zaskarżone...

II SA/Wa 1558/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

[...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru podjęcia działalności gospodarczej przez aplikanta 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymany nią...
. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230) wyraził sprzeciw wobec prowadzenia przez J. K. działalności gospodarczej, a w szczególności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100