Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 2235/11 - Wyrok NSA z 2013-02-08

przez powołane lub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie...
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Zdaniem organu podjęcie nowego rodzaju działalności gospodarczej przez istniejące przedsiębiorstwo...

III SA/Gd 228/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-14

przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują ceny i stawki opłat...
-kanalizacyjne podjęło nowy rodzaj działalności gospodarczej, a w konsekwencji, nie daje Radzie Gminy [...] uprawnień do ustalania opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę...

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-24

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ustalono, co następuje., Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, małżeństwo zostało zawarte...
oraz główny adres działalności gospodarczej, którą Skarżący wykonywał od września 2006 roku do sierpnia 2015 roku). Jednak Skarżący zamieszkuje pod adresem...

I SA/Sz 451/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-08-11

działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy...
powołania lub utworzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w sytuacji podjęcia przez istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej...

V SA/Wa 241/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-25

z rejestru podatników VAT. Skarżąca wskazała, że nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej, nie zostało wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe i likwidacyjne...
działalność gospodarczą powinien przewidywać konieczność uczestniczenia w postępowaniach sądowych i zabezpieczać na ten cel środki, stosownie do możliwości. Przerzucenie...

V SA/Wa 241/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-22

prowadzenia działalności gospodarczej, nie zostało wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe i likwidacyjne, nie prowadzi obrotu gotówkowego i nie posiada zasobów...
., Jak słusznie zauważył referendarz sądowy Spółka mimo wskazywanych we wniosku o przyznanie prawa pomocy trudności finansowych prowadzi nadal działalność gospodarczą...

III SA/Po 149/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-06

pod adresem il. [...] w G.W. w mieszkaniu należącym do małżonki. W latach 2012-2014 wnioskodawca realizował zysk z prowadzonej działalności gospodarczej na poziomie około...
gospodarcza została wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu [...] roku. Po prowadzonej działalności gospodarczej pozostały niespłacone...

III SA/Gl 404/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-18

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków...
wykładnię, tj. naruszenie art. 2, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 i art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw...

III SA/Gl 366/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-23

. o swobodzie działalności gospodarczej., W przekonaniu Skarżącego, żądającego uchylenia uchwały i opierającego swoje roszczenie na art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Odwołując się do wynikającej z tych unormowań zasady wolności gospodarczej, Skarżący sformułował tezę, że prowadzenie...

III SA/Gl 72/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-16

działalności gospodarczej. Odmowa zwolnienia go od kosztów uniemożliwi mu rozpoznanie sprawy przed sądem administracyjnym. Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności...
gospodarczej. Z oświadczenia wnioskodawcy wynika, że dochód z jego działalności zamyka się miesięcznie w kwocie około 21.000 zł netto, natomiast dochód jego żony zamyka...
1   Następne >   +2   +5   +10   85