Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SA/Wa 1700/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oddala skargę Decyzją z dnia...
z siedzibą w S., utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agnecji Rynku Rolnego z dnia [...] kwietnia 2012 r. o zakazie wykonywania działalności gospodarczej., Decyzję wydano...

VI SA/Wa 1893/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

, przedsiębiorstwo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiot, dokonujący przywozu gazu ziemnego, jeżeli liczba ich odbiorców...
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotów, dokonujących przywozu gazu ziemnego. Zdaniem organu skarżąca nie rozpoczęła działalności...

VI SA/Wa 1699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

. na podstawie art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447, z późn. zm.)- dalej jako 'ustawa...
o swobodzie działalności gospodarczej' w związku z art. 9s ust. 1 oraz art. 50 ustawy - Prawo energetyczne, powiadomił spółkę o zamiarze wszczęcia kontroli wpisanej do rejestru...

VI SA/Wa 1698/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

. na podstawie art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447, z późn. zm.)- dalej jako 'ustawa o swobodzie...
działalności gospodarczej' w związku z art. 9s ust. 1 oraz art. 50 ustawy Prawo energetyczne, powiadomił spółkę o zamiarze wszczęcia kontroli wpisanej do rejestru...

VI SAB/Wa 38/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-27

, czy posiada ona lub jest w stanie pozyskać środki finansowe w wielkości pozwalającej na prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi...
ją jednocześnie, iż zgodnie z art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) nienadesłanie...

II GSK 469/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

), w oparciu o art. 10 i 10a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.)., Prezes URE pismem z dnia 14...
z czym brak było w jego ocenie podstawy prawnej do wydania interpretacji, o której mowa w art. 10 i 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., W wezwaniu...

II GSK 138/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [...] na rzecz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwotę 120 (sto...
energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego przedsiębiorstwo E. W. sp. z o.o. Spółka została uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej...

VI SAB/Wa 27/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

administracyjne w sprawie udzielenia przedsiębiorcy - Z. A. B. Sp. z o.o., koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie gazem ziemnym...
[...] grudnia 2004r. Nr [...], stosownie do postanowień art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 50 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wezwano...

VI SAB/Wa 11/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedsiębiorcy - M. K., koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami...
oraz w związku z art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), wezwał skarżącego pod rygorem pozostawienia...

VI SA/Wa 458/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. - zwanej dalej: 'u.s.d.g.') - poprzez uznanie, iż O.E. T. nie stanowi odrębnej od P. S.A. jednostki...
ponadto, iż zgodnie z definicją oddziału zawartą w art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią...
1   Następne >   +2   +5   +10   16