Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 933/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

do uzupełnienia wniosku poprzez podanie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej oraz przedstawienia dowodu takiego wpisu., W odpowiedzi...
: [...])., Następnie Minister Środowiska - działając na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095...

VI SA/Wa 338/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

działalności gospodarczej oraz przedstawienia dowodu takiego wpisu., Dyrektor [...] Z. oświadczył, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS (pismo...
prawną przyjętą w decyzji z dnia [...] października 2009 r. był art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej., Jak wynika...

VI SA/Wa 2175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-19

gospodarczą pod firmą 'B.', na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy B. pod nr [...]. W dniu [...] listopada 2005 r. uzyskała...
ona koncesję geologiczną na poszukiwanie złoża piasku na przedmiotowej nieruchomości, która nie obejmowała jednak zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...

III SA/Kr 912/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-14

działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095) Starosta ustalił A. K. działającemu pod firmą Przedsiębiorstwo Prywatne 'A' opłatę eksploatacyjną za wydobycie...
opłata eksploatacyjna z tego tytułu obliczona wynosi kwotę 45.360,00 zł. Jednocześnie wyrażono stanowisko, że koncesjonowaniu podlega każdy rodzaj działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1541/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-11

w sposób zorganizowany i ciągły od 2002 r., co w ujęciu Prawa geologicznego i górniczego, Prawa działalności gospodarczej i prawa podatkowego jest działalnością gospodarczą. Zarobkowe...
niż w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie koncesji. Gdyby skarżący tylko przemieszczał piasek na swoich gruntach w ramach wykonywania prac ziemnych...

II SA/Po 458/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-15

Kolegium organ I instancji słusznie zastosował art. 85a ust. 1 ustawy - prawo geologiczne i górnicze, gdyż M. C. wydobył kopalinę prowadząc działalność gospodarczą...
, chociaż nie w tym zakresie i sprzedał wydobytą kopalinę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dalej Kolegium wyjaśniło, iż celem ustawy prawo geologiczne i górnicze...

III SA/Gl 1178/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-20

z prowadzeniem w ramach działalności gospodarczej wydobycia kopaliny (piasku) bez wymaganej koncesji na terenie działek...
następujący stan faktyczny oraz argumentację prawną:, Prezydent Miasta B. pismem z dnia [...]r. zawiadomił M. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A' z siedzibą...

II GSK 268/14 - Wyrok NSA z 2015-03-12

% podatkiem VAT. W konsekwencji Wojewoda [...] uznał, że wydobywanie przez Z. Ż. piasku w sposób zorganizowany, ciągły i zarobkowy od 2002 r. stanowi działalność gospodarczą...
, czy też w rozmiarach odpowiadających prowadzeniu działalności gospodarczej., W kontekście powyższego i odwołując się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r. o sygn. akt...

II GSK 640/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-16

i trudnych do odwrócenia skutków i spowoduje utratę płynności finansowej skutkującą koniecznością zaprzestania działalności gospodarczej. Skarżący podał, że za okres...
od 01.01.2016 do 31.03.2016 prowadzona przez niego działalność gospodarcza wykazała stratę 504.545,20 zł. Obciążają go zobowiązania finansowe na rzecz banku w wysokości...

II SA/Bk 466/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-14

podając, iż pozostają razem we wspólnym gospodarstwie domowym (k. 84). Źródło utrzymania wnioskodawców stanowi dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...
, a uzyskiwane dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są przeznaczane na spłatę zaciągniętych kredytów (k. 84 - 85)., Pismem z dnia [...] listopada 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100