Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OPS 1/07 - Uchwała NSA z 2007-04-02

, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm...
, w której radny uzyskał mandat, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r...

II OSK 1618/06 - Wyrok NSA z 2007-08-29

łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy M., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył...
. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami...

III SA/Lu 140/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

, poz. 1547 ze zm.) stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego J. S. wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej...
jej nieważności., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że art. 24f ustawy o samorządzie gminnym zakazuje radnemu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie...

IV SA/Gl 25/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-22

prywatnych., W pkt 13 § 7 ust. 4 statutu dopuszczono nadto możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji wynikającej z potrzeb...
gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. W pkt 2 § 14 wskazano, iż dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność...

II OSK 2141/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

i politycznych oraz osób prywatnych., W pkt 13 § 7 ust. 4 statutu dopuszczono nadto możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji...
określono, iż Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami. W pkt 2 § 14 wskazano, iż dochód z działalności gospodarczej...

IV SA/Gl 24/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-15

oraz osób prywatnych, jak również prowadzenie innej działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji, wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej (§ 7 ust. 3 pkt 13...
działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami, przy czym dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na jego działalność statutową...

I OSK 1074/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) oraz art. 70...
zaskarżonego wyroku - podał, iż jakkolwiek A. J.-S. pełniąc funkcję dyrektora przedszkola gminnego zarejestrowała w dniu 1 czerwca 2014 r. działalność gospodarczą...

III SA/Wr 333/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-17

samorządu terytorialnego (gminie, powiatowi oraz województwu samorządowemu) uprawnienie do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie, głównym celem...
działalności gospodarczej prowadzonej przez wskazane podmioty prawa jest realizacja zadań własnych, w tym zadań użyteczności publicznej polegających na zaspokajaniu...

II OSK 288/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

. Organ nadzoru wskazał, że na podstawie obowiązujących przepisów organy samorządu terytorialnego są uprawnione do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej...
z art. 6 ust. 2 u.s.p. powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Działalność spółki...

II OSK 2142/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

i użyczanie pomieszczeń dla instytucji, organizacji społecznych i politycznych oraz osób prywatnych, jak również prowadzenie innej działalności gospodarczej w zakresie...
oraz z uzyskiwanych przychodów. W § 14 statutu określono, iż Dzielnicowy Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100