Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Lu 672/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-20

, decyzji na wycinkę drzew, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę). W przypadku braku obowiązku uzyskania zezwolenia, wnioskodawca miał załączyć opinię właściwego...
organu o braku podstaw do wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz wydania zgody na wycinkę drzew. Ponadto wnioskodawca został wezwany do wyjaśnienia, czy w związku...

I SA/Go 487/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-15

nr [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej w dniu [...].06.2005 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę dla działek: nr [...]., W wezwaniu tym organ pouczył skarżącą...
nr [...] nie jest objęta pozwoleniem na budowę (decyzja nr [...] z dnia [...].06.2005 r.). Na ww. działce planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków...

V SA/Wa 110/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

zamienne pozwolenia na budowę., IOK wskazała, że pierwotnie wydane pozwolenie na budowę z dnia 5 grudnia 2014 r. o sygn. (...) było pięciokrotnie zmieniane- co następowało...
o negatywnym wyniku oceny projektu Wnioskodawcy lOK wskazała również, że pierwotne pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie decyzji środowiskowej z dnia 28 marca...

V SA/Wa 1544/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

do właściwego organu administracji budowlanej, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę., Wcześniej, bo [...] czerwca 2016 r. Skarżący uzyskał decyzję Wójta...
złożył korektę wniosku wraz z pismem przewodnim., Następnie 27 stycznia 2017 r. S. J. złożył do Starosty [...] wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę...

V SA/Wa 2755/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

uwagę, że pomimo dwukrotnej prośby Skarżący nie dostarczył ostatecznego pozwolenia na budowę. Przedstawiona decyzja Starosty O. z dnia [...].05.2014 r. zawierała...
jest ostateczne pozwolenie na budowę. Dodatkowo wskazuje się na potrzebę uzyskania na takiej decyzji klauzuli ostateczności, który nadaje stosowny Organ stwierdzając...

I GSK 1903/18 - Wyrok NSA z 2018-05-15

dzienniki budowy nie pozwalały na stwierdzenie o tym, czy decyzje-pozwolenia na budowę mają walor ostateczności, mimo że na ich podstawie można było powyższą okoliczność...
, w konsekwencji należało uznać, że przedłożenie przez skarżącą na etapie uzupełniania wniosku dzienników budowy pozwalało na ustalenie ostateczności decyzji - pozwolenia...

III SA/Lu 914/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-17

i w związku z tym nie jest wymagane pozwolenie na budowę., Zaskarżonym rozstrzygnięciem z dnia [...] stycznia 2020 r. - podjętym na mocy art. 57 w zw. z art. 55 pkt 2...
o dofinansowanie ponoszenie kosztów na wykonanie prac budowlanych, wymagających zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uzyskania pozwolenia na budowę, ma obowiązek...

V SA/Wa 782/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

. Agencja wezwała stronę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie, w zakresie dostarczenia m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
/złożenia wyjaśnień nie usunął wszystkich braków formalnych. Skarżący nie dostarczył:, - ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę dla zadań budowlanych określonych...

II SA/Bd 361/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

przedmiotowego projektu wskazano, że nie spełnia on ww. warunków udzielenia wsparcia, ponieważ wnioskodawca nie wykazał, iż posiada poprawnie wydane pozwolenie na budowę...
decyzje administracyjne w tożsamej sprawie. Dodatkowo wnioskodawca przedłożył pozwolenie na budowę wydane przez Starostę z [...] sierpnia 2018 r., znak: [...]. Z uwagi...

III SA/Wr 50/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-28

, iż w zadaniu dot. przebudowy pomieszczeń nie jest wymagane pozwolenie na budowę/zgłoszenie bądź zgoda Konserwatora Zabytków. Jednakże z przedstawionych we wniosku...
, że przebudowa piwnic [...]nie wymaga pozwolenia na budowę, gdyż ocena tego, czy jest ona poprawna należy do kompetencji ekspertów przeprowadzających ocenę merytoryczną. Ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   100