Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 502/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę nr '[...]' I. uchyla...
się o zwrot kwoty 640 zł jako nadpłaty w opłacie skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 KV, słupowej stacji transformatorowej...

I SA/Sz 817/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-24

pod nazwą 'G.' w S., wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej w łącznej wysokości [...] zł, w związku z wydaniem przez Starostę P. pozwolenia na budowę nr [...] z dnia 2...
listopada 2015 r., Pozwolenie na budowę obejmowało budowę:, - dróg osiedlowych z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych zlokalizowanych na działkach [...] , obręb...

I FSK 1374/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

indywidualnej wskazując, że poprzedni właściciele nabytej przez nią działki wykonali w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów...
osobistych zaprzestali budowy domu i w 2013 r. sprzedali działkę skarżącej, która 10 września 2013 r. złożyła wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich...

I SA/Ol 498/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę nr '[...]' I. uchyla...
decyzję o pozwoleniu na budowę nie powinien naliczyć opłaty za urządzenia, które stanowią element sieci elektroenergetycznej nie jest możliwe ich funkcjonowanie bez sieci...

I SA/Lu 270/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-09

[...]zł., Z akt sprawy wynika, że w dniu [...] r. do Starosty [...] wniesiony został wniosek o pozwolenie na budowę linii kablowych SN 15 kV na wskazanych w treści...
, w szczególności do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, tj. [...] r., wniesiona została opłata skarbowa w kwocie...

I SA/Gl 1702/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-08

. 3 pkt 2 ustawy o pomocy państwa polegający na obowiązku realizowania przedsięwzięcia budowlanego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r...
decyzją o zmianie pozwolenia na budowę z dnia [...] 2015 r. i po tej dacie rozpoczęły się wszelkie prace, co potwierdza pierwszy wpis w dzienniku budowy z maja 2015 r...

I SA/Go 148/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

działki wydane zostało pozwolenie na budowę., Organ ustalił również, że zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. T.T. darowała swojemu...
. nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, który to budynek nie został odebrany do użytkowania i ujawniony w księdze wieczystej. Organ podkreślił...

I SA/Po 1600/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-20

w 2012 r. fundamenty na podstawie pozwolenia na budowę nr [...]. Następnie z powodów osobistych poprzedni właściciele zaprzestali budowy domu. W 2013 r. nastąpiła zmiana...
właścicieli działki, po czym w dniu [...] września 2013 r. złożono wniosek o przepisanie pozwolenia na budowę nr [...] z poprzednich inwestorów na rzecz wnioskodawczyni...

I SA/Ol 501/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-02-15

Energetycznemu '[...]' SA Oddział Zakład Energetyczny w O., z tytułu opłaty skarbowej od pozwolenia na budowę., Z zebranego materiału dowodowego w spawie wynika, co następuje...
:, Pismem z dnia 12 maja 2004r. Zakład Energetyczny w O. zwrócił się o zwrot kwoty 320 zł jako nadpłaty w opłacie skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę odcinka sieci...

I SA/Po 386/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-20

miało miejsce od decyzji w sprawie zmiany pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę., Decyzją z dnia z 16 maja 2021 roku, nr [...] Prezydent Miasta [...] ustalił dla P...
rolnego na 2021 rok. Organ wyjaśnił, że decyzja z dnia 22 czerwca 2018 roku, nr [...] zmieniająca pozwolenie na budowę została wydana w trakcie prowadzenia procesu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100