Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2221/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

do wykonania robót budowlanych jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wymagane przez prawo budowlane (art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego)., Wynika...
się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu...

II GSK 2947/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

i zdrowotnych i to w zakresie w jakim wynikają one z pozwolenia na budowę i przepisów wykonawczych. Tak więc w rozpatrywanej sprawie istotne jest nie to czy wskazane...

II GSK 2946/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

i to w zakresie w jakim wynikają one z pozwolenia na budowę i przepisów wykonawczych. Tak więc w rozpatrywanej sprawie istotne jest nie to czy wskazane przez świadczeniodawcę...

II SA/Sz 1033/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;, 2) zachodzą okoliczności, o których mowa...
odwołującego się, odrzucenie oferty przez komisję ze względu na brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego było bezpodstawne. Odwołujący się zarzucił również naruszenie...

II SA/Sz 1007/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:, 1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę, i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII...
odrzucenie oferty mimo spełniania wymogów określonych przez Prezesa NFZ. Zdaniem odwołującego się, odrzucenie oferty przez komisję, ze względu na brak pozwolenia...

VI SA/Wa 2439/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-07

uruchomimy zasilanie kriostymulacji parami azotu. Dodatkowym elementem potwierdzającym ten stan rzeczy jest fakt iż od dnia [...].07.2010r. zgodnie z pozwoleniem na budowę...

VI SA/Wa 1808/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia. Przedmiotowe...
mają zasady, warunki i tryb określone art. 39 ustawy o refundacji, zgodnie z którym lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

VI SA/Wa 1254/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

telekomunikacyjnych z przebiegiem kanału odwadniającego od wsi [...] do wsi [...] w ramach budowy stopnia wodnego [...] (dokumentacja do pozwolenia budowlanego) oraz opracowaniu...

VI SA/Wa 1259/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-10

produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia dla ww produktu leczniczego., W dniu...
z późn. zm.), dalej: ustawa o świadczeniach, w pkt 17 ujęto leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP...

VI SA/Wa 1258/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-10

uzyskania pozwolenia dla ww produktu leczniczego., W dniu [...] listopada 2016 r. Minister Zdrowia potwierdził zapotrzebowanie na ww. produkt leczniczy, umożliwiając...
nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 p.f....
1   Następne >   +2   4