Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 48 tej ustawy, także wówczas, gdy budowa nie została zakończona. Naczelny Sąd Administracyjny...
się na ustalenia o rozpoczęciu budowy w 1995 r. bez wymaganego prawem pozwolenia. Budowę prowadzi siostra odwołującego się, za jego przyzwoleniem. Jako podstawę...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

1988 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt. 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. - nieważność decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w B. z dnia 13 stycznia 1988 r. znak BUA-8381/1/88 o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego na działce nr 2347/1, położonej...

IV SA 339/95 - Wyrok NSA z 1995-08-02

Nie ma podstaw do wydania decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę tylko z tego powodu, że w stosunku do nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu...
25 stycznia 1995 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego. Decyzją z dnia 3 listopada 1994 r. Prezydent Miasta W. zatwierdził plan realizacyjny...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

górniczą budynku mieszkalnego położonego w Ż. przy ul. L. nr 14. Ustalono, iż budynek ten został wzniesiony bez uprzedniego uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę...
małżonkowie K. uzyskali pozwolenie na budowę kotłowni wraz z częścią socjalną, z warunkiem zabezpieczenia tego obiektu przed szkodami górniczymi III kategorii. Do realizacji...

IV SA 975/95 - Wyrok NSA z 1996-10-28

lokalizacji (...) inwestycji, albowiem w terminie jednego roku od daty wydania decyzji inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę wymagane przez przepisy prawa budowlanego...
. Dopiero rozpatrując wniosek o wydanie pozwolenia na budowę projektowanego budynku handlowego, organ nadzoru budowlanego ustali warunki techniczne, jakim powinien...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

o pozwoleniu na budowę tego budynku. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w sprawie z zażalenia Teresy S. na postanowienie...
terenu, czy też organem tym jest organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę?, podjął następującą uchwałę: Zagadnienie prawne przedstawione Naczelnemu Sądowi...

IV SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-04-12

w roku 1983, a zatem uzyskanie decyzji zezwalającej na wejście w teren i o pozwoleniu na budowę nie było potrzebne, gdyż uprawnienia takie dla wykonawcy wynikają z przepisów...
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. , , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , , Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że uzyskanie pozwolenia...

IV SA 651/95 - Wyrok NSA z 1996-03-04

publicznymi - niezależnie od ich konstrukcji i użytego materiału budowlanego - nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i w związku z tym nie podlegają nadzorowi...
budowa ogrodzenia między posesjami nie wymaga pozwolenia na budowę. Wyliczenie budów i robót budowlanych zawarte w art. 29 stanowi listę zamkniętą i wymienione...

IV SA 184/94 - Wyrok NSA z 1995-06-09

Wykonanie inwestycji na podstawie decyzji zawierającej pozwolenie na budowę nie przesądza jeszcze o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę linii energetycznej i na podstawie...

IV SA 339/89 - Wyrok NSA z 1989-05-26

/Op-8381/3/88. W uzasadnieniu swej decyzji Minister stwierdził, że wydana małżonkom W. decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego narusza w istotny sposób art. 4 prawa...
za naruszony decyzją o pozwolenie na budowę. Powszechnie wiadomo, że całe szeregi domów mieszkalnych budowane są segmentowo, z zachowaniem uskoków w taki sposób, że pomiędzy...
1   Następne >   +2   4