Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gd 159/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-28

instancji administracji architektoniczno-budowlanej o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (wymagających rejestracji dziennika budowy) wnioskodawca...
jest obowiązany do złożenia wniosku wraz z załącznikami, a następnie przed wydaniem pozwolenia, na budowę lub rozbiórkę - dokonania opłaty skarbowej za wykonane czynności urzędowe...

III SA/Lu 77/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-19

więc ustawodawca zwolnił inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a więc i przedłożenia projektu budowlanego, a wśród dokumentów wymaganych do zgłoszenia...
wskaźników charakteryzujących poziom usług, innych niż określone w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, Regulamin zawiera odesłanie do decyzji Wójta Gminy...

IV SA 188/87 - Wyrok NSA z 1987-06-05

w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, ponieważ w ciągu roku inwestor nie wystąpił o pozwolenie...
na sprzedaż nieruchomości nr 65 przy ul. P.M. w Z. w części przeznaczonej pod budowę ulicy, to jest o powierzchni 1325 m2. Oświadczyła przy tym, że wraz ze zmarłym mężem...

III SA/Kr 1096/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-14

pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego w M.) Urząd Gminy przedstawił skarżącemu warunki techniczne dostawy wody i odprowadzania ścieków z projektowanego zakładu...
wskaźników zanieczyszczeń. W dniu 23 października 2008r. na rzecz skarżącego została wydana decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych...

I SA/Rz 46/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

, jak i pozwolenia dokonywaną na żądanie osoby zainteresowanej,, 3) - czynność taka nie jest objęta przepisami ustawy o opłacie skarbowej; nie jest bowiem przewidziane pobieranie...
, której zdaniem jest to czynność administracyjna łącząca w sobie formę zaświadczenia, jak i pozwolenia i dokonywana jest na żądanie osoby zainteresowanej. Dodatkowo...

III SA/Kr 932/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-17

) za korzystanie z grobowca komunalnego za 1 trumnę, za 1 dzień - 4 zł;, 11) za utrwalenie grobu bez zezwolenia za każdy m2 - 3210 zł;, 12) za utrwalenie grobu niezgodnie z pozwoleniem...
dodatkowo za każdy m2 - 2140 zł;, 13) za wybudowanie gronu murowanego bez zezwolenia za każdy m2 - 5310 zł;, 14) za wybudowanie gronu murowanego niezgodnie z pozwoleniem...

I GSK 3169/18 - Wyrok NSA z 2019-01-18

przenosząc go do zadań własnych gminy. Nałożyła obowiązek utrzymania oraz budowy, przebudowy i wykonywania remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych oraz innych...
pozwolą na zabezpieczenie dochodów na wydatki z tytułu utrzymania przystanków w czystości i realizację remontów bieżących., Skargę na powyższą uchwałę wniosła skarżąca...

III SA/Kr 388/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-19

transportu zbiorowego czy też budowę, przebudowę i remont obiektów służących temu transportowi (np. przystanki, dworce, wiaty przystankowe). Zadania te mogą być finansowane...
przez gminę przystanków komunikacyjnych. 2 realizację zadań związanych z budową przebudową i remontem wiat przystanków lub innych budynków służących pasażerom...

I SA/Rz 224/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-08-23

o wsparcie Klubu ze strony Miasta dla budowy odpowiednich podstaw dalszego funkcjonowania sportu - Młodzieżowych sekcji piłki nożnej i tenisa oraz 'prośbą o udzielenie pomocy...
z miasta dla budowy odpowiednich podstaw dalszego funkcjonowania sportu - młodzieżowych sekcji piłki nożnej i tenisa sportowego w dzielnicy P. i regionu. Podczas spotkania...