Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 1108/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-19

Starosty Nr [...] z dnia [...] 2011r., znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej średnioprężnej PE dn 250 na działkach...
[...] 2007r., z dnia [...] 2008r. oraz decyzją Burmistrza Miasta z dnia [...] 2010r., a wszelkie zmiany i istotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę...

III SA/Łd 272/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-22

. Choć jego nazwisko widnieje na decyzji o pozwoleniu na budowę pawilonu, faktycznie do tej budowy nie przystąpił. C. N. nie miała jego zgody ani pełnomocnictwa...
mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę, które uzyskała wraz z P. N. w dniu [...]. Powyższe pozwolenie zostało przekazane do Zarządu Dróg i Transportu, w następstwie...

III SA/Kr 1113/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-20

pozwolenia na budowę sieci gazowej średnioprężnej PE dn 250 na działkach położonych w miejscowości L, w sytuacji gdy decyzja ta określała szczegółowe warunki prowadzenia robót...
i istotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę są dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę., Wreszcie, w oparciu o art. 156 § 1 pkt 1...

III SA/Łd 877/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-26

zjazdu indywidualnego. W treści decyzji ustalił dodatkowe warunki zgody w postaci m.in.: uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu...
zezwolenia)., Od powyższej decyzji odwołanie złożył T. O. kwestionując zasadność uzyskania pozwolenia na budowę oraz zobowiązania do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej zjazdu...

IV SA/Po 427/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-02-02

w załączniku graficznym planowane dwa zjazdy z drogi wojewódzkiej. Następnie Starosta [...] decyzją z dnia[...] . zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę budynku...
[...] . Nr [...] zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr [...] na działkę [...], przeznaczoną pod budowę stacji paliw. Jednak w/w decyzja...

I OSK 599/19 - Wyrok NSA z 2021-12-28

na działkę nr [1]) została wykonana na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją Starosty P., z [...] sierpnia 2009 r. Nr [...] (znak: [...]). Ze znajdującego...
ulicy [...] nie istniał zjazd z tej ulicy na działkę nr [1], wybudowany na podstawie zezwolenia na jego lokalizację i pozwolenia budowę. Obowiązek organu wynikający z art. 29...

II SA/Sz 527/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-17

projektu budowlanego i pozwolenie na budowę zadaszenia ciągów pieszych i przebudowę istniejących zadaszeń tymczasowego targowiska 'P.' położonego na nieruchomości w obrębie...
warunki zawarte w pozwoleniu na budowę - modernizację targowisko 'P.' etap [...], a także z dnia [...] r., w którym R. Spółka z o.o. oświadcza, że jako obecny inwestor...

VI SA/Wa 440/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

. Podniósł, że posiadanie pozwolenia na budowę nie jest przesłanką do wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, bowiem zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust...
. 3 udp oraz z poglądem sądów administracyjnych zezwolenie na lokalizację zjazdu nie jest tożsame z uzyskaniem pozwolenia na jego budowę i z zatwierdzeniem projektu...

VI SA/Wa 3965/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

w celu wykonania prac objętych pozwoleniem na budowę z dnia [...] września 2003 r. Jednocześnie zaskarżono w całości 'uzgodnienie' z dnia [...] marca 2012 r...
na budowę'. Jak podnosiła spółka, ZDM w [...] bezpodstawnie ingerując w treść prawomocnego pozwolenia na budowę, nie wydawało spółce pozwolenia na zajęcie części chodnika...

II GW 64/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-28

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy a Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym postanawia...
Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy a Wojewodą Mazowieckim, w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym., W uzasadnieniu wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100